Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Posiadałem zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z nauką, złożyłem kolejny wniosek o zezwolenie do Wojewody, ale musiałem wyjechać z Polski. Mój wniosek nie został jeszcze rozpatrzony przez Wojewodę, czy mogę wjechać teraz do Polski tylko na podstawie paszportu biometrycznego? - Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania w zakresie pobytu i pracy

Posiadałem zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z nauką, złożyłem kolejny wniosek o zezwolenie do Wojewody, ale musiałem wyjechać z Polski. Mój wniosek nie został jeszcze rozpatrzony przez Wojewodę, czy mogę wjechać teraz do Polski tylko na podstawie paszportu biometrycznego?

Hieronim Szelęgiewicz
28.04.2020

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, do Polski w okresie zagrożenia epidemicznego może wjechać niżej wymieniona kategoria osób tj. :

1)   obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

4)   szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

5)   cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6)   cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

a)   wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b)   przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

7)   cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

 

W związku z powyższym jeżeli posiada Pan tylko paszport biometryczny i nie należy Pan do wyżej wymienionej kategorii osób,  wjazd na terytorium Polski będzie możliwy dopiero po uzyskaniu zezwolenia na pobyt na terytorium RP.

do góry