Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Zasady wyjazdu z RP - Ewakuacja Ukraina - informacje i pytania -

Nawigacja

Ewakuacja Ukraina - informacje i pytania

Zasady wyjazdu z RP

Hieronim Szelęgiewicz
02.06.2022

Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399
z dnia 9 marca 2016r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U.UE.L.2016.77.1 z późn.zm).

Obywatele państw trzecich podlegają szczegółowej odprawie przy wjeździe i wyjeździe […]

g) Szczegółowa odprawa przy wyjeździe obejmuje:

 • weryfikację tożsamości i obywatelstwa obywatela państwa trzeciego oraz autentyczności
  i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, w tym również poprzez sprawdzenie w odpowiednich bazach danych, w szczególności:

1) w SIS;

2) w bazie danych SLTD Interpolu;

3) w krajowych bazach danych zawierających informacje o skradzionych, przywłaszczonych, utraconych i unieważnionych dokumentach podróży.

W przypadku paszportów i dokumentów podróży zawierających nośnik pamięci sprawdza się autentyczność danych z mikroprocesora, o ile dostępne są aktualne certyfikaty.";

 • weryfikację, czy dany obywatel państwa trzeciego nie jest uznawany za zagrożenie dla porządku publicznego, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich, w tym poprzez sprawdzenie
  w SIS i innych odpowiednich unijnych bazach danych. Pozostaje to bez uszczerbku dla sprawdzeń w krajowych bazach danych i bazach danych Interpolu;

h) obok odprawy, o której mowa w lit. g), szczegółowa odprawa przy wyjeździe może również obejmować:

 • weryfikację, czy dana osoba posiada ważną wizę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie
  z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001, z wyjątkiem przypadku gdy posiada ona ważny dokument pobytowy; taka weryfikacja może obejmować sprawdzenie w VIS zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 767/2008;
 • weryfikację, czy dana osoba nie przekroczyła maksymalnego czasu dozwolonego pobytu na terytorium państw członkowskich;

i) w celu identyfikacji osób, które mogą nie spełniać lub przestały spełniać warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium państw członkowskich, możliwe jest sprawdzenie w VIS zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 767/2008.

ia) odpraw z wykorzystaniem baz danych, o których mowa w lit. a) ppkt (i) i (vi) oraz w lit. g), można dokonywać z wyprzedzeniem, w oparciu o dane dotyczące pasażerów, otrzymane zgodnie z dyrektywą 2004/82/WE lub zgodnie z innymi przepisami prawa Unii lub prawa krajowego.

 

Co do zasady, wszystkie osoby, które chcą przekroczyć granicę państwową na wyjazd z Polski do Ukrainy powinny posiadać ważne dokumenty podróży (paszporty).

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku dokumentów podróży
w ambasadzie/konsulacie można uzyskać dokument podróży na powrót do kraju zamieszkania – jest to dokument blankietowy, uprawniający do jednokrotnego przekroczenia granicy polsko – ukraińskiej.

Ponadto nadmieniam, że Ambasada Ukrainy w RP przekazała informację, że celem potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa Ukrainy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do RP
w związku z wojskową agresją, placówki konsularne Ukrainy na terytorium RP będą stosować następujące czynności konsularne:

 • przedłużenie terminów ważności paszportów o okres pięciu lat poprzez zamieszczenie odpowiedniej adnotacji na stronie piątej paszportu,
 • wpisanie do paszportu obywateli Ukrainy danych osobowych dzieci do lat 18 wraz ze zdjęciem,
 • wystawianie obywatelom Ukrainy zaświadczeń ze zdjęciem potwierdzających obywatelstwo i tożsamość – zaświadczenie nie uprawnia do przekraczania granicy.
do góry