Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Zasady wjazdu do RP - Ewakuacja Ukraina - informacje i pytania -

Nawigacja

Ewakuacja Ukraina - informacje i pytania

Zasady wjazdu do RP

02.06.2022

Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich określone są w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U.UE.L.2016.77.1
z późn.zm).

W przypadku planowanego pobytu na terytorium państw członkowskich nieprzekraczającego 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu, warunki wjazdu obywateli państw trzecich są następujące:

 1. posiadają oni ważny dokument podróży uprawniający posiadacza do przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria: - jest on ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich;
  w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte; - został wydany
  w okresie ostatnich 10 lat;
 2. posiadają oni ważną wizę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001, chyba że posiadają ważny dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową;
 3. uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jeżeli mają możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
 4. nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
 5. nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego
  z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

 

Ponadto, zgodnie z ww. rozporządzeniem na zasadzie odstępstwa od ust. 1:

 1. obywatelom państw trzecich, którzy nie spełniają wszystkich warunków ustanowionych w ust. 1, jednakże posiadają dokument pobytowy lub wizę długoterminową, zezwala się na wjazd na terytorium innych państw członkowskich w celu tranzytu, tak aby mogli oni dotrzeć na terytorium państwa członkowskiego, które wydało dokument pobytowy lub wizę długoterminową, chyba że ich nazwiska znajdują się w krajowym wykazie wpisów państwa członkowskiego, którego granice zewnętrzne usiłują przekroczyć, a wpisowi towarzyszy instrukcja odmowy wjazdu lub tranzytu;
 2. obywatelom państw trzecich, którzy spełniają warunki ustanowione w ust. 1,
  z wyjątkiem warunku ustanowionego w lit. b), którzy zgłaszają się na granicy, można zezwolić na wjazd na terytorium państw członkowskich, jeżeli na granicy zostanie im wydana wiza zgodnie z art. 35 i 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 29 .
 3. obywatele państw trzecich, którzy nie spełniają jednego lub większej liczby warunków ustanowionych w ust. 1, mogą uzyskać zezwolenie państwa członkowskiego na wjazd na jego terytorium ze względów humanitarnych, ze względu na interes narodowy lub zobowiązania międzynarodowe. W przypadku gdy wobec danego obywatela państwa trzeciego dokonano wpisu, o którym mowa w ust. 1 lit. d), państwo członkowskie wydające mu zezwolenie na wjazd na swoje terytorium informuje o tym odpowiednio pozostałe państwa członkowskie.

 

W przypadku posiadania dokumentów (potwierdzających tożsamość), które utraciły ważność lub nie uprawniających do przekraczania granicy może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 5 lit. c KGS, zgodnie z którym obywatele państw trzecich, którzy nie spełniają jednego lub większej liczby warunków wjazdu, mogą uzyskać zezwolenie państwa członkowskiego na wjazd na jego terytorium ze względów humanitarnych, ze względu na interes narodowy lub zobowiązania międzynarodowe. Powyższe odbywa się w oparciu o rozwiązanie określone w art. 32 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.  o cudzoziemcach (wjazd w trybie szczególnym), który określa, że komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu nie dłuższy niż 15 dni.

WAŻNE!!!

Procedura udzielenia zgody we wspomnianym trybie szczególnym charakteryzuje się indywidulanym podejściem do każdego przypadku, a decyzja podejmowana w przedmiocie sprawy zostanie podjęta w toku kontroli granicznej po ustaleniu i zweryfikowaniu czynników i pobudek, dla których cudzoziemiec wyraża potrzebę wjazdu na terytorium RP.

 

Ponadto informuję, że do katalogu dokumentów wydawanych przez Rzeczpospolitą Polską, wymienionych w zaktualizowanym załączniku nr 22 Podręcznika Schengen dla straży granicznych państw członkowskich zostały włączone nw. dokumenty:

 • dokument elektroniczny w aplikacji mobilnej diia.pl, potwierdzający m.in. status beneficjenta art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy (…),
 • zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców obywatelom państw trzecich innych niż Ukraina.

 

W związku z powyższym, aktualny dokument elektroniczny w serwisie diia.pl lub ważne zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej – wraz z ważnym dokumentem podróży – uprawniają ich posiadaczy do przekraczania granic zewnętrznych oraz wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw grupy Schengen.

 

Mając na uwadze fakt, iż dokument elektroniczny „diia.pl” przyznawany jest wyłącznie osobom posiadającym profil zaufany, w sytuacji odprawy małoletnich nieposiadających owego dokumentu  – wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) posługującymi się „diia.pl” każdorazowo rozważane będzie udzielenie dziecku zgody na wjazd ze względów humanitarnych na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. 

do góry