Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Praktyki studenckie -

Nawigacja

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Janusz Janzer
18.02.2019

Studenckie praktyki zawodowe w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

U W A G A

 

W związku z rozprzestrzenianiem się CORONAVIRUSA - SARS-Cov-2,  Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wstrzymuje do odwołania przyjmowanie podań o przyjęcie na praktyki studenckie.

 

Osoby zainteresowane realizacją studenckich praktyk zawodowych w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej występują do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z pisemną prośbą o możliwość odbycia praktyki zawodowej, zawierającą:

 1. Dane osobowe, w tym numer telefonu,  e-mail,   
 2. Nazwę uczelni, wydział, kierunek i rok studiów,   
 3. Czas trwania praktyki oraz ewentualny proponowany termin,      
 4. Uzasadnienie wskazujące oczekiwany zakres nabycia umiejętności praktycznych i poszerzenia wiedzy teoretycznej. 

Do prośby należy dołączyć: 

 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,  
 • imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni oraz szczegółowego zakresu tematycznego (program praktyki),    
 • Klauzulę informacyjną dla osób ubiegających się o przyjęcie na praktyki studenckie w BiOSG /DO POBRANIA/,
 • oświadczenie, że osoba ubiegająca się o odbycie praktyki zawodowej:

         - posiada obywatelstwo polskie,

         - korzysta z pełni praw publicznych, 

​         - nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe /DO POBRANIA/.

 

Prośby o przyjęcie na studenckie praktyki zawodowe należy składać osobiście w Kancelarii Jawnej BiOSG (Przemyśl, ul. Mickiewicza 34) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30 lub listownie.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej posiada ograniczone możliwości organizacji studenckich praktyk zawodowych. Rozpatrzenie prośby o odbycie praktyk zawodowych następuje z uwzględnieniem:  

 • zbieżności kierunku studiów z działalnością ustawową, zakresem działalności Straży Granicznej,    
 • ograniczenia dostępu do informacji związanych z ochroną informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych,    
 • możliwości organizacyjnych i logistycznych komórek/jednostek organizacyjnych.              

Po uzyskaniu zgody Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG na odbycie praktyki zostaje zawarte  porozumienie/umowa  pomiędzy upoważnionym przedstawicielem uczelni a Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału SG w sprawie praktyki, do którego załącznikiem jest program praktyki.

Każdy student przed rozpoczęciem praktyki musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszelkich informacji w powyższym zakresie udziela: Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - tel. 166732077, 166732254.

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie na praktyki studenckie w BiOSG w Przemyślu

25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). RODO określa zasady, na jakich można przetwarzać dane osobowe. Z przepisów rozporządzenia o ochronie danych wynika też obowiązek ochrony danych osobowych /PRZEJDŹ/.
do góry