Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku - Polecamy -

Nawigacja

Polecamy

Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku

Redaktor
04.12.2015

Polsko – Słowackie Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej

w Barwinku

38-450 Dukla

Zewnętrzne

Służbowe MSW

tel.

fax.

e-mail:

(13) 437-7427

(13) 437-7407

barwinek@strazgraniczna.pl

tel.

fax.

e-mail:

6640427

6640407

pk.barwinek@strazgraniczna.pl

Służby są pełnione całodobowo

SŁUŻBY:

Ze strony polskiej funkcjonariusze:

 • Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
 • Podkarpackiego Urzędu Celno - Skarbowego w Przemyślu.

Ze strony słowackiej funkcjonariusze:

 • Wojewódzkiej Dyrekcji Korpusu Policji w Preszowie,
 • Kryminalnego Urzędu Finansowego w Bratysławie.

O NAS

Wejście Polski do grona państw należących do Układu z Schengen wymusiło realizację nowych zadań, kompensujących zniesienie kontroli granicznej i mających na celu zwiększanie możliwości zwalczania przestępczości transgranicznej i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Jednym z ważniejszych działań będących odpowiedzą na nową sytuację stało się stworzenie Centrów Współpracy i Punktów Kontaktowych na granicach wewnętrznych.

Zgodnie z porozumieniem Głównych Pełnomocników Granicznych Polski i Słowacji w dniu 1 września 2005 r. na podstawie Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym, rozpoczął funkcjonowanie Punkt Kontaktowy w Placówce Straży Granicznej w Barwinku. Początkowo w skład Punktu Kontaktowego wchodziły Policja RS oraz Straż Graniczna RP.

Po ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych i na podstawie porozumienia wykonawczego podpisanego w dniu 31 lipca 2009 r. między Ministrem Finansów RP, Komendantem Głównym Straży Granicznej RP, Komendantem Głównym Policji RP a Ministrem Spraw Wewnętrznych RS i Ministrem Finansów RS, o utworzeniu i zasadach działania Centrów Współpracy - rozpoczęło działanie Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku a do funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej oraz Policji Słowackiej dołączyli funkcjonariusze Policji RP i Służby Celnej RP oraz Kryminalnego Urzędu Finansowego RS.

Ta nowa forma współpracy transgranicznej poprzez powiązanie kompetencji służb obu krajów i skrócenie dróg komunikacji prowadzi do znacznego przyspieszenia procesu informacyjnego oraz umożliwia sprawną koordynację działań transgranicznych.

Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku znajduje się bezpośrednio przy granicy ze Słowacją po stronie Polskiej. Centrum dysponuje wspólną salą operacyjną uroczyście otwartą 15.12.2011 r., w której znajdują się stanowiska pracy współdziałających służb oraz salą konferencyjną wraz ze sprzętem multimedialnym w której organizowane są szkolenia oraz spotkania międzynarodowe.

 

GŁÓWNE ZADANIA

Centra mają charakter wspierający, służą wymianie informacji i udzielaniu wsparcia działaniom o charakterze policyjnym, dotyczącym ochrony granic oraz działaniom o charakterze celnym na obszarach przygranicznych.

Do podstawowych zadań należą:

 • gromadzenie i wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wykrywanie przestępczości na terenach przygranicznych, w tym korzystanie z dostępnych baz danych;
 • udzielanie pomocy w działaniach związanych z poszukiwaniem osób i rzeczy;
 • pośredniczenie w przekazywaniu wniosków dotyczących wzajemnej pomocy zgodnie z Umową, w tym wniosków związanych z weryfikacją śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia;
 • udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy właściwymi organami obu państw;
 • opracowywanie analiz, statystyk i ocen na podstawie informacji uzyskanych w wyniku działania centrów współpracy;
 • udział w przygotowywaniu propozycji rozwoju transgranicznej współpracy policyjnej i celnej oraz ewentualne współdziałanie przy organizowaniu i wdrażaniu wspólnych szkoleń;
 • udzielanie pomocy w działaniach w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych oraz koordynacja działań wspólnych patroli;
 • udzielanie pomocy w działaniach związanych z prowadzeniem obserwacji transgranicznej;
 • udział w koordynacji działań związanych z prowadzeniem pościgu transgranicznego;
 • dział w koordynacji czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przekazywania oraz przyjmowania osób;
 • udział w organizowaniu grup roboczych, wysyłaniu konsultantów i odbywaniu spotkań roboczych dotyczących konkretnych przypadków działalności przestępczej.
do góry