Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców -

Nawigacja

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

24.11.2015

 
 
 
Typ strzeżonego ośrodka - męski
 
W ramach strzeżonego ośrodka, w osobnym obiekcie funkcjonuje areszt dla cudzoziemców.
 
 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem udzielaniem pomocy rzeczowej cudzoziemcom przebywającym w strzeżonych ośrodkach, administracja tut. placówki zwraca się z prośbą o wcześniejszy kontakt

telefoniczny 16 673 21 93 lub drogą elektroniczną e-mail: sodc.przemysl@strazgraniczna.pl

Powyższe ma na celu określenie aktualnych potrzeb osób przebywających w ośrodku oraz ustalenie form, ilości jak również możliwości przekazania konkretnego asortymentu. By pomoc by była skuteczna, to musi trafić do osób której jej potrzebują oraz musi spełnić ich oczekiwania.

Ze względów bezpieczeństwa zwracamy się z prośbą o nieprzesyłanie lub przekazywanie w paczkach przedmiotów niebezpiecznych oraz części odzieży (typu chusty, szaliki, paski) mogące posłużyć do podjęcia prób autoagresji.

Numery telefonów kontaktowych na poszczególnych blokach Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu.

 

  • Telefon kontaktowy Blok Nr 10      (16) 673 27 40,   (16) 673 27 26,   (16) 673 27 31,
  • Telefon kontaktowy Blok Nr 12      (16) 673 27 45,   (16) 673 27 95,
  • Telefon kontaktowy Areszt     (16) 673 24 50

Zasady odbywania widzeń z Cudzoziemcami

Cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie dla cudzoziemców ma prawo do:

  • kontaktowania się i widzeń ze swoim pełnomocnikiem w warunkach nienaruszających prawa do prywatności;
  • widzeń z osobami bliskimi w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach, za zgodą organu Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, lub osoby przez ten organ upoważnionej.

Zgody na odbycie widzenia z cudzoziemcem przebywającym w Strzeżonym Ośrodku lub areszcie dla Cudzoziemców w Przemyślu udziela Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców mjr SG Marek PŁOSZEJOWSKI. Tel. kontaktowy 16 673 21 90.

Widzenia odbywają się siedem dni w tygodniu w godzinach 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 i mogą trwać maksymalnie 90 minut.

Pomieszczenie w którym odbywają się widzenia, objęte jest systemem monitoringu wizyjnego (rejestracja obrazu bez zapisu dźwięku). W przypadku spotkań osób przebywających w strzeżonym ośrodku z ustanowionym pełnomocnikiem (na wniosek strony), istnieje możliwość  odbycia widzenia w pomieszczeniu, które na czas spotkania nie będzie objęte systemem monitoringu. 

W czasie odbywania widzenia jest możliwość przekazania cudzoziemcowi paczki.

 

Informacja dotycząca przekazywania paczek dla cudzoziemców

 

Informujemy, że w paczkach adresowanych do cudzoziemców przebywających w tutejszym ośrodku, można przesyłać wyroby tytoniowe oraz żywność.

 

Zasady przesyłania żywności:

przesyłana w paczkach żywność musi posiadać długi termin ważności oraz musi być zapakowana w szczelne, oryginalne opakowanie;

ze względów bezpieczeństwa nie będzie przekazywana cudzoziemcom żywność przesłana w metalowych lub szklanych pojemnikach;.

ze względów sanitarnych nie będzie przekazywana cudzoziemcom żywność o krótkim terminie ważności oraz żywność łatwopsująca się;

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nieświadczenie pomocy cudzoziemcom poprzez przesyłanie paczek przez lokalne firmy kurierskie (zakupy on-line z dowozem). Paczki te nie są przekazywane bezpośrednio przez kuriera adresatowi. W doręczeniu takich przesyłek pośredniczy personel ośrodka. W związku z faktem, iż przesyłki te nie są odpowiednio zabezpieczone (nie są zapakowane w sposób gwarantujący uniemożliwienie dostępu osób trzecich do przesłanych artykułów) mając na celu wyeliminowanie ewentualnego posądzenia personelu tutejszej placówki o ingerencję w zawartość paczki – przesyłki takie nie będą odbierane i przekazywane adresatom.

Ponadto informujemy, że przed przyjęciem paczki dane odbiorców paczek są każdorazowo weryfikowane przez administrację Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu. W przypadku niezgodności danych odbiorcy lub braku danych adresata, paczki nie będą odbierane od dostawców.

Zwracamy się również z prośbą o niewskazywanie jako odbiorcy paczki Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

 

UWAGA!!!

Wszelkie wyroby mięsne nie będą przekazywane cudzoziemcom ze względu na bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne. Droga produktu mięsnego przesyłanego w paczkach nie jest znana. Produkt  w czasie drogi może być poddany kilkukrotnemu procesowi zamrażania i rozmrażania lub w czasie upałów może być poddany wstępnej obróbce termicznej, a spożycie takiego produktu może skutkować rozstrojem układu trawiennego.

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu nie dysponuje pomieszczeniami do podgrzewania lub przyrządzania posiłków. Mając na uwadze powyższe informujemy by nie przesyłać w paczkach półproduktów typu: makaron, ryż, kasza itp. Produkty te nie będą przekazywane cudzoziemcom.

 

Zasady przesyłania wyrobów tytoniowych:

przesyłane wyroby tytoniowe muszą posiadać polskie znaki akcyzy;

przesyłane wyroby tytoniowe muszą być w orginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

 

 

Wypełniony wniosek o zezwolenie na widzenie należy przesłać na adres Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu.

Wnioski na widzenie rozpatrywane są w godzinach pracy administracji ośrodka, tj. w dni powszednie od poniedziałku od piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

FAX (16) 673 27 28   lub   e-mail: sodc.przemysl@strazgraniczna.pl

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i bezwzględnie musi zawierać: imię, nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia oraz nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości osoby odwiedzającej.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi umieszczonymi w przesłanym wniosku o zezwolenie na widzenie a danymi zawartymi w dokumencie tożsamości - widzenie nie zostanie zrealizowane.

O otrzymanej zgodzie lub braku zgody na odbycie widzenia informowany zostaje tylko zainteresowany Cudzoziemiec.

 

UWAGA!!!

ZE WZGLĘDU NA AKTUALNE ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM NA TERENIE RP KORONAWIRUSA SARS-CoV2 ZACHĘCAMY DO ODBYWANIA WIZYT W FORMIE WIRTUALNEJ Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKATORA "SKYPE"

 

Warunkiem przeprowadzernia rozmowy wideo przez cudzoziemca, jest złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku do kierownika strzeżonego ośrodka wraz z podaniem terminu, godziny rozmowy, wskazania danych osoby z którą planowana jest rozmowa. Czas przeprowadzonej rozmowy wideo nie może być dłuższy niż 90 minut.

 

Wypełniony wniosek o widzenie proszę przesłać na adres Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu nie później niż 48 godzin przed planowanym widzeniem.

do góry