Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców -

Nawigacja

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

24.11.2015

 
Typ strzeżonego ośrodka - męski.
W ramach strzeżonego ośrodka, w osobnym obiekcie funkcjonuje areszt dla cudzoziemców.
 
 

Informacja dotycząca przekazywania paczek dla cudzoziemców

Informujemy, że w celu wyeliminowania zagrożenia epidemiologicznego oraz minimalizacji wystąpienia innych ryzyk, wprowadzony został zakaz przekazywania cudzoziemcom umieszczonym w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców żywności (bez względu na formę jej pakowania), wyrobów tytoniowych, alkoholu, substancji psychotropowych oraz środków odurzających.

Numery telefonów kontaktowych na poszczególnych blokach Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu.

  • Telefon kontaktowy Blok Nr 10      (16) 673 27 40
  • Telefon kontaktowy Blok Nr 12      (16) 673 27 45
  • Telefon kontaktowy Areszt     (16) 673 24 50

Zasady odbywania widzeń z Cudzoziemcami

Zgody na odbycie widzenia z cudzoziemcem osadzonym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu udziela Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców kpt. SG Marek PŁOSZEJOWSKI. Tel. kontaktowy 16 673 21 90.

Widzenia odbywają się siedem dni w tygodniu w godzinach 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 i mogą trwać maksymalnie 90 minut.

Pomieszczenie w którym odbywają się widzenia, objęte jest systemem monitoringu wizyjnego (rejestracja obrazu bez zapisu dźwięku). W przypadku spotkań osób przebywających w strzeżonym ośrodku z ustanowionym pełnomocnikiem (na wniosek strony), istnieje możliwość  odbycia widzenia w pomieszczeniu, które na czas spotkania nie będzie objęte systemem monitoringu. 

W czasie odbywania widzenia jest możliwość przekazania cudzoziemcowi paczki.

Jednocześnie informujemy, że w celu wyeliminowania zagrożenia epidemiologicznego oraz minimalizacji wystąpienia innych ryzyk, wprowadzony został zakaz przekazywania cudzoziemcom umieszczonym w strzeżonym ośrodku i areszcie dla cudzoziemców żywności (bez względu na formę jej pakowania) oraz wyrobów tytoniowych. Zakaz wprowadzony został do odwołania.

Wypełniony wniosek o zezwolenie na widzenie należy przesłać na adres Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu.

Wnioski na widzenie rozpatrywane są w godzinach pracy administracji ośrodka, tj. w dni powszednie od poniedziałku od piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

FAX (16) 673 27 28   lub   e-mail: sodc.przemysl@strazgraniczna.pl

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i bezwzględnie musi zawierać: imię, nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia oraz nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości osoby odwiedzającej.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi umieszczonymi w przesłanym wniosku o zezwolenie na widzenie a danymi zawartymi w dokumencie tożsamości - widzenie nie zostanie zrealizowane.

O otrzymanej zgodzie lub braku zgody na odbycie widzenia informowany zostaje tylko zainteresowany Cudzoziemiec.

 

UWAGA!!!

MAJĄC NA UWADZE AKTUALNE ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE

ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM NA TERENIE RP KORONAWIRUSA SARS-CoV2,

WSZELKIE WIDZENIA PERSONALNE NA TERENIE

STRZEŻONEGO OŚRODKA DLA CUDZOZIEMCÓW W PRZEMYŚLU

ZOSTAJĄ WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE INSTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI "WIRTUALNEJ" ROZMOWY WIDEO Z OSOBAMI PRZEBYWAJĄCYMI W STRZEŻONYM OŚRODKU LUB ARESZCIE DLA CUDZOZIEMCÓW Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKATORA SKYPE

Warunkiem przeprowadzernia rozmowy wideo przez cudzoziemca, jest złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku do kierownika strzeżonego ośrodka wraz z podaniem terminu, godziny rozmowy, wskazania danych osoby z którą planowana jest rozmowa. Czas przeprowadzonej rozmowy wideo nie może być dłuższy niż 90 minut.

 

do góry