Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu PBU1/0239/16 - Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 -

Nawigacja

Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

Podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu PBU1/0239/16

Redaktor
30.01.2019

Beneficjenci projektu PBU1/0239/16: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej oraz Państwowa Służba Graniczna Ukrainy podpisali umowę partnerską. (The Beneficiaries of the PBU1/0239/16 project, the Bieszczadzki Border Guard Regional Unit and the State Border Service of Ukraine signed a partnership agreement)

W dniu 18 grudnia 2018 r., odbyło się spotkanie  beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - „Cross Border Cooperation” PL-BY-UA 2014-2020.  W trakcie spotkania podpisano umowy partnerskie do projektu  PBU1/0239/16 oraz omówiono zaplanowane przez każdego z beneficjentów przedsięwzięcia w ramach realizowanych projektów w programie PL-BY-UA 2014-2020. Wszyscy beneficjenci potwierdzili zgodność planowanych przedsięwzięć z zapisami umów grantowych.

  • Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0239/16 Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0239/16
    Podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu PBU1/0239/16
 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie ochrony granicy państwowej, zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji, handlu ludźmi oraz walka z zorganizowaną przestępczością transgraniczną poprzez rozbudowę systemów nadzoru, która wpłynie na poprawę efektywności odpraw granicznych.

Realizacja Projektu umożliwi obserwację, detekcję i rejestrację zdarzeń polegających na dokonywaniu, bądź usiłowaniu przekroczenia granicy wbrew przepisom przez nielegalnych migrantów lub w celu przemytu towarów na obszar celny UE. Zastosowanie urządzeń technicznej ochrony granicy pozwoli na właściwe zabezpieczenie przejść granicznych przed ominięciem kontroli, co jednocześnie podniesie skuteczność i efektywności odpraw w samych przejściach. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej, współpraca służb będzie miała wymierny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego całego regionu.

 

ENG:

Beneficiaries of the PBU1/0239/16 project - the Bieszczadzki Border Guard Regional Unit and the State Border Service of Ukraine signed a partnership agreement.
On December 18, 2018, the meeting of the beneficiaries of the Cross-Border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 took place in Rawa Ruska (Ukraine). During the meeting the activities planned by each of the beneficiaries  implementing the projects (within the PL-BY-UA 2014-2020 program) were discussed. All beneficiaries confirmed the compliance of the planned projects with the provisions of grant contracts.
The main objectives of the projects is to strengthen state border protection, prevent and combat illegal migration, human trafficking and fight against organized cross-border crime by developing surveillance systems. Implemented projects will strengthen the observation, detection and registration of events consisting attempts of illegal border crossings or smuggling of goods into the EU  territory. The use of technical devices for border protection will develop the protection of border crossings from avoiding border control and at the same time will increase the efficiency and effectiveness of checks at the border crossings. Bearing in mind the good of the local community, the cooperation of the services will have a measurable impact on ensuring the security and public order of the entire region.

do góry