Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Jakie są ograniczenia w zakresie możliwości wjazdu na terytorium RP? - Koronawirus: informacje i pytania -

Nawigacja

Koronawirus: informacje i pytania

Jakie są ograniczenia w zakresie możliwości wjazdu na terytorium RP?

Hieronim Szelęgiewicz
28.12.2020

Ograniczenia zostały określone w „Rozporządzeniu MSWiA z dnia 17 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych” tj. ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych na kierunku wjazdowym do RP, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową w drogowych, lotniczych i morskich przejściach granicznych:

Ograniczony ruch osobowy - kategorie osób, które mogą wjechać do RP:

1)  obywatele RP;

2)   cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod opieką obywateli RP;

3)   cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

4)   szefowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę RP na podstawie pasz. dyplomatycznego.

5)   cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na teryt. RP;

6)   cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na teryt. RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na teryt. RP, którzy:

a) wykonują pracę na terytorium RP lub

b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

7)   cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;

8)   kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego, podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu,

b) po odebraniu za granicą odpoczynku oraz po przerwie w świadczeniu pracy,

9)   uczniowie pobierający naukę w RP, po udokumentowaniu  funkcjonariuszowi SG pobierania nauki w RP;  oraz ich opiekunowie którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki

10) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkom i dzieciom;

11) cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkom i dzieciom, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu;

12) studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w RP, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi SG kształcenia się w RP;

13) naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w RP, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi SG prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w RP;

14) cudzoziemcy odbywający podróż statkiem powietrznym wykonującym lot międzynarodowy, którzy:

a) są obywatelami: Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego lub

b) posiadają prawo pobytu na terytorium państw, o których mowa w lit. a;

15) osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

16) cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także akredytowani dziennikarze, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się zawodów, terminu oraz charakteru uczestnictwa stosownym pismem wystawionym przez organizatora zawodów lub poświadczonym przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy;

17) cudzoziemcy przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

18) obywatele Republiki Białorusi;

19) rybacy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) lub marynarze w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarze zatrudnieni na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także:

a) marynarze lub rybacy udający się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem podjęcia zatrudnienia na statku, lub powracający do miejsca zamieszkania, również innym niż statek środkiem transportu, po zakończeniu zatrudnienia na statku – także tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;

20) cudzoziemcy, którzy uzyskali wizę w celu udziału w programie Poland. Business Harbour.

21) przedsiębiorcy zagraniczni oraz przedstawiciele zagranicznych podmiotów gospodarczych przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej w celach gospodarczych, którzy ze względu na uzasadniony zamiar oraz cel przyjazdu zostali notyfikowani przez akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną danego państwa i uzyskali pisemną zgodę ministra właściwego do spraw zagranicznych na taki przyjazd.

 

Szczególnie uzasadnione przypadki – zezwolenie na wjazd - komendant PSG po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego.

 

do góry