Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Najczęściej zadawane pytania - Ewakuacja Ukraina - informacje i pytania -

Nawigacja

Ewakuacja Ukraina - informacje i pytania

Najczęściej zadawane pytania

Hieronim Szelęgiewicz
02.06.2022

Jestem uchodźcą z Ukrainy. Przebywam w Polsce ponad 90 dni na paszporcie biometrycznym. Czy po wyjeździe z Polski mogę ponownie wjechać na terytorium RP?

Zgodnie z treścią Kodeksu Granicznego Schengen, osoba nie spełnia jednego z warunków wjazdu tj. przekroczyła okres pobytu 90 dni w każdym okresie 180-dniowym na terytorium państw członkowskich.

W związku z powyższym, procedura udzielenia zgody na przekroczenie granicy rozpatrywana będzie w trybie szczególnym charakteryzującym się indywidulanym podejściem do każdego przypadku,
a decyzja podejmowana w przedmiocie sprawy zostanie podjęta w toku kontroli granicznej po ustaleniu i zweryfikowaniu czynników i pobudek, dla których cudzoziemiec wyraża potrzebę wjazdu na terytorium RP.

 

Jestem uchodźcą z Ukrainy. Przekroczyłem/am granicę Polski bez dokumentu uprawniającego do jej przekroczenia np. nieważnym paszporcie, ukraińskim dowodzie osobistym, akcie urodzenia, nie posiadając dokumentu. Czy mogę wyjechać do Ukrainy?

Co do zasady, wszystkie osoby, które chcą przekroczyć granicę państwową na wyjazd z Polski do Ukrainy powinny posiadać ważne dokumenty podróży (paszporty).

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku dokumentów podróży
w ambasadzie/konsulacie można uzyskać dokument podróży na powrót do kraju zamieszkania – jest to dokument blankietowy, uprawniający do jednokrotnego przekroczenia granicy polsko – ukraińskiej.

Ponadto nadmieniam, że Ambasada Ukrainy w RP przekazała informację, że celem potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa Ukrainy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do RP
w związku z wojskową agresją, placówki konsularne Ukrainy na terytorium RP będą stosować następujące czynności konsularne:

  • przedłużenie terminów ważności paszportów o okres pięciu lat poprzez zamieszczenie odpowiedniej adnotacji na stronie piątej paszportu,
  • wpisanie do paszportu obywateli Ukrainy danych osobowych dzieci do lat 18 wraz ze zdjęciem,
  • wystawianie obywatelom Ukrainy zaświadczeń ze zdjęciem potwierdzających obywatelstwo i tożsamość – zaświadczenie nie uprawnia do przekraczania granicy.

 

Czy obowiązująca w Polsce spec-ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy, którzy przebywają ponad 90 dni w Strefie Schengen na wyjazd z Polski do innego kraju Unii Europejskiej ?

Specustawa obejmuje pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium Polski i przedłuża ich legalny pobyt na terytorium Polski.

Osoby posiadające np. paszport biometryczny mają prawo przemieszczać się wewnątrz UE jednak w okresie nieprzekraczającym łącznie 90 dni w okresie 180 dniowym. W innym przypadku (pobyt powyżej 90 dni) należy uzyskać tytuł pobytowy zgodny z wymogami każdego innego państwa UE.

 

Jestem Ukrainką, w Polsce jestem od 15 miesięcy. Termin ważności mojej wizy pracowniczej upłynął 7 miesięcy temu. Chcę pojechać na Ukrainę na tydzień i wrócić do Polski. Czy mogę wyjechać z RP i czy nie będę miała problemów z wjazdem na terytorium Polski?

Zgodnie z art.  15 z d. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw cyt. „ Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej  przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni”.

Powyższe oznacza, że cudzoziemcy na podstawie wizy krajowej, której ważność zakończyła się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego (…), mogą przekraczać granicę  polsko-ukraińską pod warunkiem, że mieszczą się w kategorii osób  uprawnionych do wjazdu i zostali wymienieni w  § 3 ust. 2  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. 

 

Ponadto, informuję, że aktualne informacje na temat szczególnych rozwiązań prawnych
w zakresie legalności pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie wprowadzonego stanu epidemii znajdują się na stronie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców .

do góry