Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Zasady przebywania w rejonie pasa drogi granicznej - Dla podróżnych -

Nawigacja

Dla podróżnych

Zasady przebywania w rejonie pasa drogi granicznej

Redaktor
01.09.2023

Na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej.  To zewnętrzna granica Unii Europejskiej ochraniana przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Zasady jej przekraczania oraz przebywania w bliskim sąsiedztwie regulują przepisy krajowe i międzynarodowe.

Granicą Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej "granicą państwową", jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego.

Granica państwowa oznaczona jest w terenie następującymi znakami granicznymi: 

 1. na lądowych odcinkach granicy - dwoma żelbetonowymi słupami granicznymi, ustawionymi z reguły w odległości 2,5 m od linii granicy po obu jej stronach, i ustawionym między nimi na samej granicy kamiennym lub żelbetonowym słupkiem poligonowym;
 2. w punktach zasadniczych załamań linii granicy i w szczególnie charakterystycznych jej miejscach - dwoma żelbetonowymi granicznymi słupami z żelbetonowym monolitem ustawionym między słupami na samej linii granicy;
 3. w miejscach przejścia granicy z odcinka lądowego na odcinek wodny i z wodnego na lądowy - trzema żelbetonowymi słupami granicznymi i żelbetonowym monolitem, przy czym dwa słupy i monolit między nimi zostają ustawione na jednym brzegu rzeki lub jeziora, a trzeci słup, kierunkowy, na przeciwległym brzegu, na przedłużeniu linii granicy;

Od linii granicznej do wnętrza kraju rozciąga się 15-metrowy pas drogi granicznej. Wejście na jego obszar jest zabronione.

Na drogach dojazdowych oraz bezpośrednio w rejonie granicy ustawione są wyraźne tablice ostrzegawcze: „Pas drogi granicznej wejście zabronione” i „Granica państwa przekraczanie zabronione”.

Podkarpacki odcinek granicy polsko-ukraińskiej wynosi blisko 239 km. Całodobowy nadzór nad nienaruszalnością granicy państwowej realizowany jest przez funkcjonariuszy SG przy wykorzystaniu nowoczesnych środków technicznych, co pozwala na podejmowanie działań również w sytuacji braku fizycznej obecności funkcjonariuszy w rejonie granicy państwowej.

Na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej (granica z Ukrainą). Zakaz został wprowadzony Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 16/09 z dnia 19.10.2009r.

Zakaz nie obowiązuje na odcinkach pasa drogi granicznej, którymi biegną oznakowane szlaki turystyczne. Osoby poruszające się szlakiem turystycznym biegnącym linią granicy lub w pasie drogi granicznej muszą posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.

Ponadto na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 164 (Rozsypaniec) do znaku granicznego 213 (Opołonek) dopuszcza się pieszy ruch zorganizowanych grup turystycznych z przewodnikiem, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz zgody właściwego terytorialnie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych.

Wejście na pas drogi granicznej jest wykroczeniem i łamanie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł.  Natomiast podejście do ukraińskiego znaku jest już nielegalnym przekroczeniem granicy, – które ze względu na charakter zdarzenia jest wykroczeniem lub przestępstwem.

 

 • pas drogi granicznej
  pas drogi granicznej
 • pas drogi granicznej
  pas drogi granicznej
 • pas drogi granicznej
  pas drogi granicznej
 • pas drogi granicznej
  pas drogi granicznej
do góry