Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Gdzie można przekroczyć granicę na Podkarpaciu - Dla podróżnych -

Nawigacja

Dla podróżnych

Gdzie można przekroczyć granicę na Podkarpaciu

Redaktor
04.12.2015


 

Drogowe, kolejowe i rzeczne przejścia graniczne oraz rodzaje ruchu dozwolonego w tych przejściach ustala się w umowach międzynarodowych.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala morskie i stałe lotnicze przejścia graniczne oraz określa rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, uwzględniając w szczególności umowy międzynarodowe.

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, może ustalać na czas określony dodatkowe lotnicze przejścia graniczne oraz określić rodzaj ruchu dozwolonego w tych przejściach, czas ich otwarcia, podmioty, które zarządzający lotniskiem powiadamia o lądowaniu lub starcie statku powietrznego, formę oraz termin takiego powiadomienia, a także obowiązki zarządzającego lotniskiem w zakresie zapewnienia dojazdu osób dokonujących kontroli w tych przejściach, uwzględniając przy ustalaniu dodatkowych lotniczych przejść granicznych potrzeby danego regionu.

UWAGA:

Krościenko – Chyrów (kolejowe przejście graniczne)
,,Przewozy Regionalne’’ sp. z o.o., po uzyskaniu zgody Ministerstwa Infrastruktury od dnia 10 listopada 2010 roku na stałe zawiesiły ruch pociągów osobowych w kolejowym przejściu granicznym Krościenko – Chyrów.

Mielec (lotnicze przejście graniczne)
Mielec jest dodatkowym przejściem granicznym ustalonym na okres do dnia 31 grudnia 2020r. na podstawie ,,Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych’’.

do góry