Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Mały Ruch Graniczny (MRG) - Dla podróżnych -

Nawigacja

Dla podróżnych

Mały Ruch Graniczny (MRG)

Redaktor
25.11.2015

W dniu 21 czerwca 2009 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Stronie Ukraińskiej notę dyplomatyczną informującą o spełnieniu po stronie Rzeczypospolitej Polskiej warunków do wejścia w życie Umowy między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Małym Ruchu Granicznym, co powoduje wejście w życie w/w Umowy z dniem 1 lipca 2009 r.

Wejście do strefy Schengen i otwarcie granic dla Polaków wewnątrz Unii Europejskiej spowodowało pewne utrudnienia w przekraczaniu granicy dla cudzoziemców zza wschodniej granicy (konieczność posiadania wiz). W celu ułatwienia ruchu przygranicznego w dniu 28.03.2008 r. została zawarta Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, która weszła w życie z dniem 01.07.2009 r.

Przekraczanie granicy na zasadach małego ruchu granicznego stanowi odstępstwo od ogólnych przepisów regulujących kontrolę graniczną osób przekraczających zewnętrzne granice państw członkowskich Unii Europejskiej, określonych w rozporządzeniu WE nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.03.2006 r. ustanawiającym wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice. Zasady te określone zostały na gruncie prawa wspólnotowego przepisami rozporządzenia WE nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006 r. ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskichi zmieniającego postanowienia Konwencji z Schengen. Stosowne zmiany wprowadzono także do przepisów rozporządzenia WE nr 539/2001 z dnia 15.03.2001 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu – art. 1 ust. 2 stanowi, że z obowiązku wizowego są zwolnieni m.in. obywatele państw trzecich znajdujących się na liście w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia, którzy są posiadaczami zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach MRG.

 


 


 

Mały ruch graniczny (MRG) między Polską a Ukrainą to regularne przekraczanie granicy między RP a Ukrainą przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i Ukrainy. Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne oraz uzasadnione powody ekonomiczne o ile nie mają one charakteru działalności zarobkowej. Jednorazowy pobyt w strefie przygranicznej RP może trwać nie dłużej niż 90 dni każdorazowo od dnia przekroczenia granicy. 

Mieszkańcami strefy przygranicznej są wszystkie osoby mieszkające w strefie legalnie nie krócej niż 3 lata, nawet jeśli nie są ob. UA i RP.

Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach MRG to specjalny dokument uprawniający jego posiadacza do wielokrotnego przekraczania granicy polsko – ukraińskiej wyłącznie w ramach mrg i na warunkach określonych w Umowie między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego i nie wymagający dodatkowego dokumentu – paszportu, wizy, środków pieniężnych.Stanowi to o dużej atrakcyjności tego dokumentu, gdyż jego posiadacz nie ma obowiązku dokumentowania celu wjazdu na terytorium UE oraz posiadania wcześniej wymienionych dokumentów.

Art. 3 Umowy między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego stanowi, że mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać wspólną granicę państw Umawiających się Stron w ramach zasad małego ruchu granicznego, po spełnieniu następujących warunków:

  • przedstawią ważne zezwolenie,
  • nie są osobami wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS
  • nie są uważani za osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych Państw Umawiających się Stron.


 

 

do góry