Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Akty prawne dotyczące cudzoziemców - Dla podróżnych -

Nawigacja

Dla podróżnych

Akty prawne dotyczące cudzoziemców

Redaktor
25.11.2015

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) - Kodeks Graniczny Schengen Dz. U. UE L 2016.77.1

2

Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12.12.2013 r.

Dz. U. 2013, poz. 1650

3

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

Dz. U. 2012, poz. 680

4.

Ustawa o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin z dnia 14.07.2006 r.

Dz. U. 2006, nr 144, poz. 1043

5

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli granicznej z dnia 2 lipca 2019 r.

Dz. U. 2019, poz.1336

6

Rozporządzenie MSW z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca  wjeżdżającego  na terytorium RP, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a takżecel i czas trwania planowanego pobytu

Dz. U. 2015, poz. 326

7

Rozporządzenie MSW z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Dz. U. 2014, poz. 1063

8 Prawo celne z dnia 19.03.2004 r. Dz. U. 2004, nr 68, poz. 622
9 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12.10.1992 r. ustanawiającego Wspólny Kodeks Celny Dz. U. UE L 92.302.1
10 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28.03.1983 ustanawiający wspólnotowy system zwolnień celnych Dz. U. UE L 83.105.1


 

1 Постанова Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 562/2006 від 15.03.2006р., яка регламентує Кодекс Спільноти щодо правил врегулювання переміщення осіб через кордон - Шенгенський кодекс про кордони Офіційний вісник Європейського Союзу L 2006.105.1

2

Закон від 13 червня 2003 року про іноземців Збірник законів2006 р.№ 234 поз. 1694

3

Закон про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща Збірник законів 2006 р. № 234 поз. 1695

4.

Закон від 14.07.2006r. «Про правила в'їзду громадян країн-членів ЄС та членів їх сімей на територію Республіки Польща, їх виїзду та перебування» Збірник законів 2006 р. № 144 поз. 1043

5

Розпорядження Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрації РП від 15.12.2006r. про порядок здійснення прикордонниками Прикордонної Варти контролю Збірник законів 2006 р. № 238 поз. 1729

6

Розпорядження Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрації РП щодо величини фінансових засобів, які повинен мати в наявності іноземець, який в’їжджає на територію Республіки Польща, і документів, які можуть підтвердити наявність цих засобів Збірник законів 2007 р. № 217 поз. 1616

7

Митне право від 19.03.2004р. Збірник законів 2004 р. № 68 поз. 622
8 Регламент Ради ЄС від 12 жовтня 1992 р. 2913/92/ЄЕС про впровадження Митного кодексу Співтовариства Офіційний вісник Європейського Союзу L 92.302.1
9 Регламент Ради (ЄEC) № 918/83 від 28 березня 1983 року, що встановлює у Співтоваристві систему звільнення від митних зборів Офіційний вісник Європейського Союзу L 83.105.1
10 Розпорядження Міністра Фінансів від 26.04.2004r. про обмеження кількості та вартості товарів, що ввозяться в особистому багажі громадянами, які звільняються від митних зборів Збірник законів 2004 р. № 97 поз. 968


 

1 REGULATION (EU) 2016/399 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) OJ EU L 2016.77.1

2

Aliens Act of June 2003 Journal of Laws 2006 no. 234, item:1694

3

Act on Granting Protection to Aliens within the Territory of the Republic of Poland Journal of Laws 2006 no. 234, item: 1695

4.

Act on the entry, residence in and exit from the Republic of Poland of nationals of the European Union Member States and their family members Journal of Laws 2006 no. 144, item: 1043

5

Regulation of Minister of Internal Affairs and Administration from 2 July 2019  on rules governing border control Journal of Law 2019, item: 1336

6

Regulation of Ministry of Interior and Administration on sufficient means of subsistance, that an alien must possess when entering the territory of the Republic of Poland and on documents that confirm the possession of such means Journal of Laws 2007, no. 217, item.1616

7

Regulation of Ministry of Interior and Administration on finantial means indispensable to cover costs of entry, residence and departure of aliens crossing the border and on the manner of documenting such means Journal of Laws 2003, no. 146, item: 1427
8 Customs Tariff Law of 19. March 2004 Journal of Laws 2004, no. 68, item: 622
9 Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code OJ L 92.302.1
10

Council Regulation (EEC) No 918/83 of 28 March 1983 setting up a Community system of reliefs from customs duty

OJ L 83.105.1


 

1 Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) GBl. L 2006.105.1

2

Ausländergestz vom 13. Juni 2003 GBl. Vom 2006, Nr. 234, Pos. 1694

3

Gesetz über die Schutzerteilung den Ausländern auf dem Territorium der Republik Polen vom 13. Juni 2003 GBl. Vom 2006, Nr. 234, Pos. 1695

4

Gesetz vom 14. Juli 2006 über die Einreise auf das Territorium der Republik Polen von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihrer Familienangehörigen sowie über ihren Aufenthalt und die Ausreise GBl. Vom 2006, Nr. 144, Pos. 1043

5

Verordnung des Ministeriums des Inneren und der Verwaltung über die Durchführung der Grenzkontrollen von den Grenzbeamten vom 15. Dezember 2006 GBl. Vom 2006, Nr. 238, Pos. 1729

6

Verordnung des Ministers für Inneres und derVerwaltung vom 29. September 2003 über die Höhe der Mittel zur Bestreitung der Kosten im Zusammenhang mit der Einreise und über die zum Nachweis der Verfügbarkeit dieser Mittel vorzulegenden Unterlagen GBl. Vom 2007, Nr. 217, Pos. 1616
7 Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften GBl. L 92.302.1
8 Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates vom 28. März 1983 über das gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen GBl. L 83.105.1
do góry