Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Informacje o wymaganych dokumentach przy międzynarodowym przewozie drogowym osób - Dla podróżnych -

Nawigacja

Dla podróżnych

Informacje o wymaganych dokumentach przy międzynarodowym przewozie drogowym osób

Redaktor
25.11.2015

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym przewoźnicy wykonujący przewozy osób w międzynarodowym transporcie drogowym są zobowiązani do posiadania podczas przewozu i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli następujących dokumentów:

 • przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy,
 • przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie lub formularz jazdy, 
 • przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz jazdy,
 • oryginał albo poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopia decyzji odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu wydana przez organ właściwy w sprawie zezwoleń - jeśli została wydana,
 • przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju, przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego   świadczy te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innym niż terytorium kraju - potwierdzenie lub kopię potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo wydruk potwierdzenia identyfikacji jako podatnika VAT - przewozy okazjonalne,
 • dokumenty wymagane w publicznym transporcie drogowym.

Wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych wymaga zezwolenia. W międzynarodowym przewozie drogowym osób zezwolenie wydaje:

 • Główny Inspektor Transportu Drogowego - dla linii komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • Główny Inspektor Transportu Drogowego lub organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - dla linii komunikacyjnych niewykraczających poza obszar tych państw.

Wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym wykraczających poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wymaga zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

     Nie wymaga zezwolenia wykonywanie przewozu okazjonalnego, jeżeli:

 1. tym samym pojazdem samochodowym na całej trasie przejazdu przewozi się tę samą grupę osób i dowozi się ją do miejsca początkowego albo, 
 2. polega on na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna jest jazdą bez osób (podróżnych), albo, 
 3. polega on na jeździe bez osób do miejsca docelowego i odebraniu oraz przewiezieniu do miejsca początkowego grupy osób, która przez tego samego przewoźnika drogowego została przewieziona na zasadzie określonej w pkt 2.

Szczegółowe informacje dotyczące międzynarodowych przewozów drogowych osób znaleźć można w Umowie w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS) sporządzonej w Brukseli dnia 11 grudnia 2000 r. oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pod adresem www.gitd.gov.pl.

 
 
do góry