Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Informator dla podróżnych - Dla podróżnych -

Nawigacja

Dla podróżnych

Informator dla podróżnych

Redaktor
25.11.2015

 

Obowiązujące zasady i potrzebne dokumenty do przekraczania granicy

 

  Strefa Schengen - mapa

 

Państwa Schengen (państwa, które w pełni wdrożyły dorobek Schengen i zniosły kontrolę na swoich granicach wewnętrznych):

1. Austria

2. Belgia

3. Czechy

4. Dania

5. Estonia

6. Finlandia

7. Francja

8. Grecja

9. Hiszpania

10. Islandia

11. Liechtenstein

12. Litwa

13. Luksemburg

14. Łotwa

15. Malta

16. Niderlandy

17. Niemcy

18. Norwegia

19. Polska

20. Portugalia

21. Słowacja

22. Słowenia

23. Szwajcaria

24. Szwecja

25. Węgry

26. Włochy

* Bułgaria, Cypr i Rumunia nie są jeszcze w pełni państwami Schengen, ale stosują wspólne przepisy dotyczące kontroli granic zewnętrznych.

Państwa Członkowskie UE:

1. Austria

2. Belgia

3. Bułgaria

4. Chorwacja

5. Republika Czeska

6. Cypr

7. Dania

8. Estonia

9. Finlandia

10. Francja

11. Grecja

12. Hiszpania

13. Irlandia

14. Litwa

15. Luksemburg

16. Łotwa

17. Malta

18. Niderlandy

19. Niemcy

20. Polska

21. Portugalia

22. Rumunia

23. Słowacja

24. Słowenia

25. Szwecja

26. Węgry

27. Wielka Brytania

28. Włochy

 

Państwa EOG: Norwegia (NO), Islandia (IS) i Liechtenstein (LI).

 

Strefa Schengen - informacje podstawowe

 

Obecnie strefa Schengen obejmuje 26 krajów europejskich (z których 22 należy do UE): Austrię, Belgię, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Polskę, Portugalię, Czechy, Słowację, Słowenię, Szwecję, Węgry i Włochy, jak również Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię.

Przynależność do obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych oznacza, że państwa:

 • nie przeprowadzają odpraw granicznych na swoich granicach wewnętrznych (tj. granicach między dwoma państwami Schengen);
 • przeprowadzają w oparciu o określone kryteria zharmonizowane kontrole na swoich granicach zewnętrznych (tj. granicach między państwami Schengen a państwami nienależącymi do strefy Schengen).

Dzięki temu zarówno obywatele UE, jak i obywatele państw trzecich mogą swobodnie podróżować w obrębie strefy Schengen i przechodzą odprawę graniczną jedynie wówczas, gdy przekraczają granicę zewnętrzną.

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Irlandia, Rumunia i Wielka Brytania to państwa członkowskie UE, które nie są (lub jeszcze nie są) częścią strefy Schengen. Oznacza to, że np. lot z jednego z tych państw do państwa Schengen uznawany jest za rejs zewnętrzny i wymaga odprawy granicznej. Podróżując po terytorium Unii, jej obywatele mają jednak prawo do swobodnego przemieszczania się niezależnie od tego, czy dane państwo należy do strefy Schengen, czy też nie.

Strefa Schengen - historia.

13 lipca 1984 roku RFN i Francja zawarły umowę z Saarbrücken. Była to dwustronna umowa w sprawie ułatwiania obywatelom obu państw przekraczania wspólnej granicy. Umowa ta dotyczyła jedynie kontroli na drogowych przejściach granicznych. Umową z Saarbrücken zainteresowały się kraje Beneluksu, mające już doświadczenie w funkcjonowaniu unii paszportowej. Wykorzystano więc część rozwiązań z Saarbrücken i zawarto nową umowę. W dniu 14 czerwca 1985 w miejscowości Schengen podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach (tzw. Schengen I) między krajami Unii Gospodarczej Beneluksu, Francją i RFN. Umowa ta została zawarta poza wspólnotowym porządkiem prawnym.

Od 1986 roku wprowadzono zwykłą kontrolę wzrokową na granicy dokonywaną w stosunku do pojazdów przekraczających ją ze zmniejszoną prędkością. Natomiast 26 marca 1995 całkowicie zniesiono kontrolę na granicach. W 1995 roku na mocy układu z 1990 roku również Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi członkami Grupy. Włochy, Grecja, Austria oraz pięć krajów nordyckich (Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia) uzyskały wówczas status obserwatorów. Austria i Włochy w 1997 roku, a Grecja w 2000 roku również stały się pełnoprawnymi członkami Schengen. Kraje nordyckie do ww. układu przystąpiły w 2001 roku.

Rok 2007 był czasem przyłączenia do strefy dużej grupy państw. Na ten krok zdecydowały się: Polska, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Węgry oraz Malta. W 2009 roku strefa Schengen powiększyła się o Szwajcarię a w 2011 o Liechtenstein.

 

 

 Obywatele RP udający się do krajów stowarzyszonych w Schengen oraz w Unii Europejskiej

Udając się w podróż do państw Schengen należy dowiedzieć się, za pośrednictwem placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw członkowskich lub polskiego MSZ, jakie szczegółowe przepisy obowiązują w tych krajach w zakresie np. posiadania przy sobie ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo, obowiązku rejestracji, obowiązku meldunkowego, przepisów ruchu drogowego oraz innych szczegółowych regulacji (np. ograniczeń w obrocie towarami akcyzowymi!).

Mając na względzie powyższe informacje, podczas planowania podróży po krajach UE i strefy Schengen, należy w pierwszej kolejności postarać się o uzyskanie ważnych dokumentów tożsamości pozwalających na potwierdzenie nie tylko Państwa danych personalnych, ale również posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej.

W świetle polskich regulacji do przekraczania granic z państwami Unii Europejskiej i Schengen obywatela polskiego uprawnia :

 • dowód osobisty - jest dokumentem uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy
 • paszport – jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera

Co ważne, dokument taki powinny posiadać również osoby niepełnoletnie. Nawet niemowlę może uzyskać nie tylko paszport, ale również dowód osobisty. Należy o tym pamiętać, udając się w podróż poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie jednostronnych decyzji Macedonia (od 03.10.2008 r.), Bośnia i Hercegowina (od 24.12.2008 r.) uznają dowód osobisty obywatela RP za dokument uprawniający do przekraczania ich granic.                    

 

 Obywatele RP oraz obywatele UE udający się na Ukrainę

Udając się w podróż na Ukrainę należy dowiedzieć się, za pośrednictwem placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych jakie szczegółowe przepisy obowiązują w zakresie warunków wjazdu na terytorium Ukrainy, np. posiadania przy sobie ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo, obowiązku rejestracji, obowiązku meldunkowego, przepisów ruchu drogowego oraz innych szczegółowych regulacji (np. ograniczeń w obrocie towarami akcyzowymi!).

Obywatele poszczególnych państw UE wyjeżdżający na Ukrainę powinni zaopatrzyć się w adresy i numery telefonów swoich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych na Ukrainie.

Dokumenty wymagane do przekroczenia granicy z Ukrainą:

- ważny paszport 
   

Przekraczając granicę pojazdem zarejestrowanym w Polsce lub innym kraju UE należy posiadać:

 •  prawo jazdy
 •  dowód rejestracyjny  
 •  zieloną kartę (ubezpieczenie samochodu za granicą)
 
Jeżeli samochód nie należy do podróżujących nim osób, wymagana jest pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na język ukraiński i poświadczona przez notariusza (wymaganie strony ukraińskiej).

Warto zawrzeć umowę o dodatkowe indywidualne ubezpieczenie kosztów leczenia.

 

 Warunki wjazdu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, dla obywateli państw trzecich (np. ob. Ukrainy)

Warunki wjazdu obywateli państw trzecich określa art. 6 ,,Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks Graniczny Schengen)’’.

Artykuł 6

Warunki wjazdu obywateli państw trzecich

1. W przypadku planowanego pobytu na terytorium państw członkowskich nieprzekraczającego 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu, warunki wjazdu obywateli państw trzecich są następujące:

 1. posiadają oni ważny dokument podróży uprawniający posiadacza do przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria:
  1. jest on ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich; w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;
  2. został wydany w okresie ostatnich 10 lat;
 2. posiadają oni ważną wizę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001, chyba że posiadają ważny dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową;
 3. uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jeżeli mają możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
 4. nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
 5. nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1:

 1. obywatelom państw trzecich, którzy nie spełniają wszystkich warunków ustanowionych w ust. 1, jednakże posiadają dokument pobytowy lub wizę długoterminową, zezwala się na wjazd na terytorium innych państw członkowskich w celu tranzytu, tak aby mogli oni dotrzeć na terytorium państwa członkowskiego, które wydało dokument pobytowy lub wizę długoterminową, chyba że ich nazwiska znajdują się w krajowym wykazie wpisów państwa członkowskiego, którego granice zewnętrzne usiłują przekroczyć, a wpisowi towarzyszy instrukcja odmowy wjazdu lub tranzytu;
 2. obywatelom państw trzecich, którzy spełniają warunki ustanowione w ust. 1, z wyjątkiem warunku ustanowionego w lit. b), którzy zgłaszają się na granicy, można zezwolić na wjazd na terytorium państw członkowskich, jeżeli na granicy zostanie im wydana wiza zgodnie z art. 35 i 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009.
  Jeżeli zamieszczenie wizy w dokumencie nie jest możliwe, wizę zamieszcza się wyjątkowo na oddzielnej karcie załączonej do dokumentu. W takim przypadku stosuje się jednolity wzór formularza, na którym umieszcza się wizę, określony w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 333/2002;
 3. obywatele państw trzecich, którzy nie spełniają jednego lub większej liczby warunków ustanowionych w ust. 1, mogą uzyskać zezwolenie państwa członkowskiego na wjazd na jego terytorium ze względów humanitarnych, ze względu na interes narodowy lub zobowiązania międzynarodowe. W przypadku, gdy wobec danego obywatela państwa trzeciego dokonano wpisu, o którym mowa w ust. 1 lit. d), państwo członkowskie wydające mu zezwolenie na wjazd na swoje terytorium informuje o tym odpowiednio pozostałe państwa członkowskie.

 

W przypadku przekraczania granicy pojazdem przez ob. Ukrainy i innych państw trzecich do Polski, wymagane są następujące dokumenty:

 • prawo jazdy,
 • dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi
 • zielona karta lub ubezpieczenie graniczne

         Jeżeli z dowodu rejestracyjnego pojazdu nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego musi on posiadać przy sobie i okazywać na żądanie kontrolujących go funkcjonariuszy dokument potwierdzający to prawo – wystarczające jest upoważnienie sporządzone przez właściciela pojazdu w formie pisemnej - bez form szczególnych (dot. wszystkich pojazdów zarejestrowanych za granicą bez znaczenia przynależności państwowej osoby kierującej pojazdem).

 

Postępowanie w przypadkach utraty dokumentów, mienia i przypadkach innych zdarzeń losowych.

 

W przypadku zagubienia, kradzieży, utraty ważności dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy podczas pobytu zagranicą należy zgłosić się do placówki dyplomatycznej swojego kraju w celu uzyskania nowego dokumentu. Również w przypadkach utraty mienia lub i zaistnienia innych przypadków losowych wskazanie jest skontaktowanie się z placówką dyplomatyczną celem ustalenia dalszego trybu postępowania. 

Uwaga!

Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się na stronie internetowej Urzędu ds. Cudzoziemców:  http://www.uric.gov.pl/

 

Przydante informacje o zasadach podróżowania znajdują się rózwnież na stronie: Europa.eu – informacje dot. podróżowania

 

Dziecko w podróży

Dokumentem podróży dla dzieci może być paszport, paszport tymczasowy oraz – w przypadku podróżowania do kraójw Unii Europejskiej – dowód osobisty. W przypadku kiedy małotelni podróżuje sam lub z jednym z rodziców albo z osobą obcą, należy liczyć się z możliwością podejmowania przez funkcjonariuszy organów dokonujących kontroli dodatkowych czynności mających na celu sprawdzenie czy małotelni nie podróżuje wbrew woli osób sprawujących nad nim opiekę rodzicielską.    Szczególne zasady dotyczące kontroli granicznej małoletnich wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks Graniczny Schengen) zgodnie z którym :  

 1. Straż Graniczna zwraca szczególną uwagę na małoletnich, niezależnie od tego, czy podróżują pod opieką, czy samotnie. Małoletni przekraczający granicę zewnętrzną podlegają takiej samej odprawie wjazdowej i wyjazdowej, jak osoby dorosłe, przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu.
 2. W przypadku małoletnich podróżujących pod opieką straż graniczna sprawdza, czy osoby towarzyszące małoletnim sprawują nad nimi opiekę rodzicielską, w szczególności jeżeli małoletnim towarzyszy tylko jedna osoba dorosła i istnieją poważne podstawy do podejrzeń, że mogli oni zostać bezprawnie zabrani spod opieki osoby sprawującej (osób sprawujących) nad nimi prawną opiekę rodzicielską. W tym ostatnim przypadku straż graniczna prowadzi dalsze dochodzenie w celu sprawdzenia, czy podane informacje nie są niespójne lub sprzeczne.

W przypadku małoletnich podróżujących samotnie straż graniczna upewnia się, za pomocą szczegółowej kontroli dokumentów podróży i dokumentów uzupełniających, że małoletni nie opuszczają terytorium państwa wbrew woli osoby sprawującej (osób sprawujących) nad nimi opiekę rodzicielską.        

Przed podróżą warto  zasięgnąć informacji o procedurach dotyczących podróży nieletnich w przedstawicielstwach dyplomatycznych (ambasadzie, urzędzie konsularnym) państw, do których planujemy podróż.   

Do nowych paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci. Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

W imieniu małoletniego wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.  

Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.

Paszport małoletniemu można wydać za granicą za zgodą jednego z rodziców wyłącznie z ważnych powodów, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, lub znacznie utrudnione.

Paszporty dla dzieci do 13 roku życia są ważne przez 5 lat od daty wydania. Natomiast paszporty wydane osobom małoletnim, które ukończyły 13. rok życia są ważne przez 10 lat od daty wydania.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy  od daty jego wydania.

 

 Odprawa graniczna w porcie lotniczym

 

Sprawdź dokumenty

Przed planowaną podróżą należy sprawdzić, czy posiadamy wszystkie wymagane dokumenty podróży (paszport, dowód osobisty) oraz wizę, jeśli jest wymagana. Wywóz niektórych przedmiotów (np. o cechach zabytku) lub zwierząt również wymaga uzyskania wcześniej odpowiednich dokumentów od uprawnionych do ich wystawienia organów.

Rozważnie pakuj bagaż

Bagaż podlega ograniczeniom, zarówno jeśli chodzi o wagę, rozmiar, jak i zawartość. Ponieważ przewoźnik ma prawo do ustalenia własnych ograniczeń dotyczących np. ilości lub wielkości przewożonego bagażu, informacje dotyczące limitów należy uzyskać wcześniej w liniach lotniczych, którymi lecimy. Pamiętajmy, że nie wszystkie przedmioty mogą być transportowane drogą lotniczą. Niektóre możemy zabrać ale tylko w bagażu rejestrowanym – nie można ich bowiem wnosić na pokład samolotu. Lista przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym znajduje się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz na stronach portów lotniczych i przewoźników. W trakcie kontroli bezpieczeństwa bagażu podręcznego przedmioty zabronione są ujawniane i niedopuszczane do przewozu drogą lotniczą. Jeśli zatem mamy wątpliwości, co do możliwości zabrania ze sobą danego przedmiotu, lepiej zostawmy go w domu lub umieścimy w bagażu rejestrowanym.

Pilnuj swojego bagażu na lotnisku

Nie zostawiajmy swojego bagażu bez opieki! Każdy bagaż bez widocznego nadzoru traktowany jest przez służby ochrony pracujące w porcie lotniczym jako potencjalne zagrożenie, co wiąże się ze wszczęciem odpowiednich procedur bezpieczeństwa, takich jak: wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, ewakuacja portu i rozpoznanie pirotechniczne danego bagażu. Procedury te są czasochłonne i mogą mieć wpływ na opóźnienia lotów. Odpowiedzialne podejście podróżnych do zjawiska ewentualnych aktów terrorystycznych znacząco ogranicza ilość „sytuacji kryzysowych” w lotnictwie cywilnym. Aby do nich nie dochodziło należy przede wszystkim unikać pośpiechu oraz wykonywania czynności powodujących utrudnienia, takich jak pozostawianie nadbagażu w dowolnym miejscu po przepakowaniu bagażu właściwego. Nie należy również brać od nieznajomych osób pakunków i bagażu o nieznanej zawartości. Jeśli spotkamy się z podobną propozycją, powinniśmy natychmiast powiadomić o zdarzeniu służby ochrony będące na lotnisku. Za pozostawienie bagażu bez opieki grożą sankcje karne w postaci mandatu karnego.

Przygotuj się do kontroli bezpieczeństwa.

Kontrola bezpieczeństwa, której poddawani są wszyscy pasażerowie oraz ich bagaże, ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Pasażer jest dopuszczony do kontroli bezpieczeństwa po okazaniu karty pokładowej i dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu. Przygotowując się do kontroli bezpieczeństwa należy:

 

 • zdjąć wierzchnie okrycie (płaszcz, kurtkę lub marynarkę) oraz nakrycie głowy,
 • wyłożyć do pojemników na taśmociągu odzież wierzchnią, wszystkie przedmioty metalowe, które mamy przy sobie (np. pasek z metalową klamrą, klucze, monety) oraz telefony komórkowe,
 • wyjąć z bagażu i włożyć do pojemnika wszelkie substancje płynne i półpłynne w postaci past, żeli i substancji o konsystencji podobnej do cieczy (np. szampon, pianka do golenia, perfumy, pasta do zębów - maks. poj. 100 ml.), umieszczonych w jednej zamykanej przeźroczystej torebce plastikowej o pojemności nieprzekraczającej 1 litra, przy czym zawartość substancji płynnych musi się swobodnie mieścić w plastikowej torebce, a torebka musi być dokładnie zamknięta,
 • wyjąć z bagażu wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak: laptop, aparat fotograficzny, konsola do gier, maszynka do golenia, odtwarzacz muzyczny,
 • zdjąć obuwie, jeśli zostaniemy o to poproszeni. Po wykonaniu powyższych czynności czekamy na znak od służb ochrony portu o możliwości podejścia do kontroli.

Przejdź sprawnie kontrolę bezpieczeństwa

Kontrola osób i bagażu polega na niedopuszczeniu do wniesienia na pokład samolotu przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie w ruchu lotniczym. Po wyłożeniu do pojemników na taśmociągu wszystkich posiadanych przez podróżnego przedmiotów: walizki, torebki oraz przedmiotów wymienionych w poprzednim punkcie, trafiają one do urządzenia rentgenowskiego prześwietlającego zawartość bagażu i rzeczy osobistych pasażera. Może się zdarzyć, że posiadamy w swojej torbie coś, czego nie wolno nam zabrać na pokład – wówczas osoba kontrolująca poinformuje nas, co powinniśmy zrobić, aby bez przeszkód kontynuować podróż. Pasażer podczas kontroli bezpieczeństwa przechodzi przez bramkę, służącą do wykrywania metali. Jeśli urządzenie sygnalizuje, że kontrolowana osoba posiada przy sobie przedmioty zabronione, zostaje ona poddana kontroli manualnej. Pasażer może również zostać wezwany do kontroli bagażu rejestrowanego, który nadał przy odprawie biletowo-bagażowej. Jest wówczas zobowiązany udać się do wskazanego miejsca i pokazać, co przewozi. Warto pamiętać, że jesteśmy kontrolowani przez osoby przeszkolone, z doświadczeniem w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, które działają dla dobra pasażerów, czuwając nad ich bezpieczeństwem. Spokój i opanowanie oraz zastosowanie się do poleceń kontrolujących pozwoli nam sprawnie i bez problemów przejść kontrolę bezpieczeństwa.

 

Wszystkim poleceniom osób wykonujących kontrolę bezpieczeństwa, należy się bezwzględnie podporządkować. Osoba, która nie podda się kontroli bezpieczeństwa oraz osoba odmawiająca usunięcia z bagażu kabinowego przedmiotu zabronionego - nie zostaje wpuszczona do strefy zastrzeżonej lotniska, co jest równoznaczne z niemożnością odbycia planowanej podróży samolotem.

Podstawowym i niezwykle istotnym celem kontroli bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej jest potwierdzenie, że pasażer nie przenosi przedmiotów, których przewóz zabroniony jest drogą lotniczą. Przeprowadzenie tych czynności zapewnia w szczególności bezpieczeństwo podróżnych korzystających z lotniczej komunikacji samolotowej przed aktem bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym (np. aktem przemocy zagrażającym bezpieczeństwu tego statku).

Podróżny na pokład samolotu może wnieść tylko płyny, aerozole i żele zgodnie z dotychczasowymi zasadami, tj.:

 

 1. znajdujące się w pojedynczych opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml lub jej równowartości, umieszczone w jednej zamykanej, przezroczystej plastikowej torbie o pojemności nieprzekraczającej jednego litra, przy czym zawartość torby mieści się w niej swobodnie, a torba pozostaje całkowicie zamknięta; lub
 2. zostaną zużyte w trakcie podróży i są niezbędne dla pasażera z przyczyn zdrowotnych lub ze względu na specjalną dietę, dotyczy to także pożywienia dla niemowląt. W razie konieczności pasażer musi przedstawić dowód na autentyczność zwolnionego płynu, aerozolu lub żelu; lub
 3. zostały zakupione na miejscu w strefie operacyjnej lotniska za punktem kontroli kart pokładowych, w punktach sprzedaży podlegających zatwierdzonym procedurom bezpieczeństwa w ramach programu ochrony portu lotniczego, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej danego portu lotniczego lub
 4. zostały zakupione w strefie zastrzeżonej, w punktach sprzedaży podlegających zatwierdzonym procedurom ochrony w ramach programu ochrony portu lotniczego.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami - ,,jeżeli operator kontroli bezpieczeństwa nie może stwierdzić, czy pasażer przenosi przedmioty zabronione – pasażerowi temu odmawia się dostępu do stref zastrzeżonych lub poddaje się go powtórnej kontroli bezpieczeństwa, dopóki operator kontroli bezpieczeństwa nie uzna, że wymogi kontroli zostały spełnione’’. Dokładnie spakuj się po kontroli i przejdź odprawę paszportową

Przed opuszczeniem stanowiska kontroli musimy ponownie spakować swoje rzeczy. Emocje towarzyszące podróży i pośpiech sprawiają, że często zapominamy zabrać wszystkie wyłożone wcześniej przedmioty. Jeśli w porę zauważymy nasze niedopatrzenie, możemy wrócić po pozostawioną rzecz. Jeśli jednak zorientujemy się, że coś zostawiliśmy, dopiero na pokładzie samolotu, po wylądowaniu powinniśmy poinformować o tym telefonicznie port lotniczy. Po powrocie pozostawiony przedmiot będziemy mogli odebrać w biurze rzeczy znalezionych. Przez odprawę paszportową przechodzą pasażerowie udający się poza strefę Schengen. Po kontroli bezpieczeństwa są oni zobowiązani do okazania karty pokładowej i dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Po odprawie paszportowej czekamy w hali odlotów na wejście na pokład samolotu.

 

 Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka:  www.rzeszowairport.pl

 

Zwierzę w podróży

 

Informacje na temat przewozu zwierząt towarzyszących podróżnym (tj. psy, koty, fretki) znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:  http://www.wetgiw.gov.pl

link:  http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1507

 

Przewóz towarów

 

Informacje dostępne pod linkami:

do góry