Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Praktyki studenckie -

Nawigacja

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Autor: Redaktor
25.11.2015

Studenckie praktyki zawodowe w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

Osoby zainteresowane realizacją studenckich praktyk zawodowych w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej występują do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z pisemną prośbą o możliwość odbycia praktyki zawodowej, zawierającą:

  1. Dane osobowe, w tym numer telefonu,  e-mail,   
  2. Nazwę uczelni, wydział, kierunek i rok studiów,   
  3. Czas trwania praktyki oraz ewentualny proponowany termin,      
  4. Uzasadnienie wskazujące oczekiwany zakres nabycia umiejętności praktycznych i poszerzenia wiedzy teoretycznej. 

Do prośby należy dołączyć: 

  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,  
  • imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni oraz szegółowego zakresu tematycznego (program praktyki),    
  • kserokopię dowodu osobistego.

Prośby o przyjęcie na studenckie praktyki zawodowe należy składać osobiście w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia (Przemyśl, ul. Mickiewicza 34) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej posiada ograniczone możliwości organizacji studenckich praktyk zawodowych. Rozpatrzenie prośby o odbycie praktyk zawodowych następuje z uwzględnieniem:  

  • zbieżności kierunku studiów z działalnością ustawową, zakresem działalności Straży Granicznej,    
  • ograniczenia dostępu do informacji związnaych z ochroną informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych,    
  • możliwości organizacyjnych i logistycznych komórek/jednostek organizacyjnych.              

Po uzyskaniu zgody Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG na odbycie praktyki zostaje zawarte  porozumienie/umowa  pomiędzy upoważnionym przedstawicielem uczelni a Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału SG w sprawie praktyki, do którego załącznikiem jest program praktyki.

Każdy student przed rozpoczęciem praktyki musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wszelkich informacji w powyższym zakresie udziela: Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - tel. 166732077, 166732254.

do góry