Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Funkcjonariusze -

Nawigacja

Funkcjonariusze

Funkcjonariusze

Autor: Redaktor
09.05.2017


 

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 8 ust. 5a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 175 z późn. zm), od dnia 09.05.2017 r., do odwołania, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wstrzymał przyjmowanie podań kandydatów do służby przygotowawczej.

Dokumenty przyjmowane będą tylko od osób, które przed dniem 09.05.2017r. ustaliły w Wydziale Kadr i Szkolenia BiOSG termin złożenia dokumentów. 

Termin kolejnego naboru do służby uzależniony będzie od potrzeb służbowych Oddziału. Wstępnie wznowienie naboru planowane jest na miesiąc wrzesień 2017r.

WAŻNE!

Z dniem 01.03.2017r. zmienił się obowiazujący wzór Kwestionariusza Osobowego kandydata do służby w SG. Kandydatów umówionych na złożenie dokumentów od dnia 01.03.2017r. prosimy o pobranie aktualnego wzoru z niniejszej strony (zał. nr 2).

PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W BIESZCZADZKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

Obecny nabór prowadzony jest pod kątem planowanych przyjęć do pełnienia służby w Placówkach Straży Granicznej w Korczowej, Medyce oraz w Lubaczowie.


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ UDZIELA: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia ul.  Mickiewicza 34 37-700 Przemyśl

tel. (16) 673 20 78, poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 - 15.30

e-mail: nabor.bieszczadzki@strazgraniczna.pl

Kandydatów kontaktujących sie drogą elektroniczną prosi się o korzystanie wyłącznie z własnej poczty emailowej (nie osób trzecich) oraz o podpisanie przesyłanego maila imieniem, nazwiskiem wraz z podaniem nr telefonu kontaktowego.
 

KANDYDATÓW PROSIMY O POBRANIE KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO WYŁĄCZNIE ZE STRONY BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU SG (ZAŁ. NR 2), Z UWAGI NA MOŻLIWOŚC POBRANIA NIEAKTUALNYCH WZORÓW Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH. Kwestionariusz należy wpełnić własnoręcznie, drukowanym, starannym, czytelnym pismem (bez skreśleń i poprawek), używając jednego koloru długopisu, uzupełniając wszystkie strony z wyjątkiem strony 10 (oświadczenie) udzielając pełnych, wyczerpujących odpowiedzi.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób określonych w  art. 61 ust. 1 i 1a ustawy  z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.)
 • nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.


Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby

w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską;
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

PREFERENCJE W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 • wykształcenie minimum średnie ze zdanym egzaminem dojrzałości;
 • znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego(potwierdzona stosownym dokumentem, np.certyfikatem);
 • doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • prawo jazdy minimum kategorii B.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I WYMAGANE DOKUMENTY


Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby realizowane jest w sposób ciągły i jest procesem długotrwałym.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Straży Granicznej prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 175 z późn. zm.)

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach:
 

I ETAP  obejmuje:

1. Osobiste złożenie w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr Szkolenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej:

 

 • - pisemnego podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej adresowanego do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, wraz z uzasadnieniem,
 • - wypełnionego kwestionariusza osobowego /do pobrania na stronie internetowej: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl, /załacznik nr 2/
 • - dwóch aktualnych, kolorowych fotografii w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • - kserokopii dowodu osobistego,
 • - kserokopii książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową (strony 1-9),
 • - kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • - w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych - kserokopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • - kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
 • - kserokopii odpisów skróconego aktu urodzenia kandydatki/ta oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/tki ),
 • - kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada (strona ze zdjęciem oraz strony zawierające pieczątki, wizy oraz inne adnotacje)

Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu:

 

 • - oryginały wyżej wymienionych dokumentów
 • - posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),


Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje
kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza
osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów,
o których mowa powyżej, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów.

Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.


2. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę zakresu posiadanej wiedzy o Straży Granicznej,
motywacji do podjęcia służby, umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu,
poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata.

3.  Dokonanie sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

4. Przeprowadzenie testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

5. Przeprowadzenie badania psychofizjologicznego. Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem
opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

II ETAP obejmuje:

Egzamin w jednym z ośrodków szkolenia SG (Koszalin albo Kętrzyn) przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Głównego SG.

Procedura obowiązująca w drugim etapie przeprowadzana jest przez jeden dzień.
 

Drugi etap postępowania  składa się z:

 • - testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej przykładowe testy znajdziesz na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie,
 • - testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego) - przykładowe testy znajdziesz na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie (adresy stron internetowych ośrodków j.w.),
 • - testu sprawności fizycznej,
 • - rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby po przyjęciu do służby w Straży Granicznej, kierowane są na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, jednomiesięczną praktykę oraz 3 miesięczne szkolenie podoficerskie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Koszalin, Kętrzyn, Lubań).

Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Bieszczadzkim Oddziale SG w miesiącach: luty, czerwiec i październik 2017 r. na 40 osób, z podziałem odpowiednio: 10, 20 i 10 osób.

 

do góry