Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku - Polecamy -

Nawigacja

Polecamy

Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku

Autor: Redaktor
05.01.2016

Polsko - Słowackie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Barwinku

38-454 TYLAWA

służba dyżurna (całodobowo) tel: (13) 437-7427

fax: (13) 437-7407

email - internet: barwinek@strazgraniczna.pl

 

Siedziba Centrum Współpracy znajduje się po stronie polskiej w obiektach byłego przejścia granicznego Barwinek - Vysni Komarnik.

Służbę w Centrum Współpracy pełnią funkcjonariusze:

Ze strony polskiej:

 • Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
 • Izby Celnej w Przemyślu.

Ze strony słowackiej:

 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Preszowie.

  (Współpraca ze Słowackim Zarządem Celnym z siedzibą w Bratysławie ma formę kontaktu telefonicznego, faksowego i mailowego.)

Centrum współpracy policyjnej i celnej w Barwinku zostało powołane do życia na podstawie Porozumienia Wykonawczego podpisanego między Ministrem Finansów Rzeczpospolitej Polskiej, Komendantem Głównym Straży Granicznej Rzeczpospolitej Polskiej, Komendantem Głównym Policji Rzeczpospolitej Polskiej a Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej i Ministrem Finansów Republiki Słowackiej o utworzeniu i zasadach działania Centrów Współpracy policyjnej i celnej podpisane w Warszawie w dniu 31 lipca 2009r. 

Do tego dnia na granicy polsko - słowackiej funkcjonował Punkt Kontaktowy utworzony w dniu 1 września 2005 na podstawie Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniu w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym sporządzonej w Starej Lubowni w dniu 29 lipca 2002r., Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, sporządzonej w Warszawie, dnia 23 marca 2004r. oraz Porozumienia między Komendantem Głównym Straży Granicznej a Urzędem Policji Granicznej i do spraw Cudzoziemców Prezydium Korpusu Policji w sprawie utworzenia i funkcjonowania Punktów Kontaktowych.

Podstawowe zadania:

 • wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości;
 • koordynacja działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej;
 • przekazywanie informacji o popełnieniu przez obywateli Polski i Słowacji przestępstw na terenie państwa sąsiedniego;
 • przekazywanie informacji o ewentualnie występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podyktowanych np. skażeniem środowiska, kataklizmem, krytyczną sytuacją na drogach, imprezami masowymi z udziałem obywateli państw trzecich;
 • pomoc w przekazywaniu informacji pomiędzy instytucjami właściwymi do prowadzenia poszukiwań osób i rzeczy;
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się np. problematyką uchodźczą i cudzoziemską;
 • wsparcie i koordynacja działań akcji ratowniczych w zakresie wymiany informacji z właściwymi instytucjami Polski i Słowacji;
 • udział w koordynacji czynności związanych z przekazywaniem oraz przyjmowaniem osób.

 

Otwarcie Nowej Wspólnej Sali Operacyjnej CWPiC w Barwinku
 

15 grudnia, w budynku dawnego przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku, uroczyście otwarto Polsko-Słowackie Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej (PSCWPiC).

Funkcjonariusze trzech polskich służb: Straży Granicznej, Policji i Służby Celnej oraz przedstawiciele słowackiej policji, od wczoraj, przebywają we wspólnej sali operacyjnej działając face-to-face (twarzą w twarz).

Głównym zadaniem centrum jest gromadzenie i szybka wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego obu sąsiadujących ze soba państw.

Dzięki centrum każda ze współpracujących ze sobą służb będzie miała możliwość szybkiej wymiany informacji i skoordynowania wspólnych działań w terenie np. w pościgu transgranicznym czy zwalczaniu przestępczości transgranicznej. Funkcjonariusze Straży Granicznej będą mieli bezpośrednią możliwość realizacji tzw. "zapytań" do strony słowackiej w ramach swoich ustawowych zadań. Mogą także realizować  tzw.:  "zapytania łańcuszkowe". Dotyczą one informacji uzyskiwanych w pilnych sprawach od pozostałych krajów Schengen, a ich realizacja następuje przy pomocy europejskich Centrów Współpracy.  

Funkcjonariusze pracujący w Barwinku pośredniczyć będą również m.in. w przekazywaniu wniosków poszczególnych instytucji, takich jak prokuratury czy sądy z obu krajów, udzielać pomocy w poszukiwaniu osób i rzeczy, korzystać ze wspólnych baz danych.

do góry