Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Ogłoszenie o możliwości zagospodarowania zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki. - Informacje o składnikach majątku -

Nawigacja

Informacje o składnikach majątku

Ogłoszenie o możliwości zagospodarowania zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki.

Autor: Janusz Szczygielski

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu informuje, że posiada do zagospodarowania w formie nieodpłatnego przekazania zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki, których wykazy zamieszczono poniżej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być nieodpłatnie przekazane jednostkom budżetowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub jednostkom samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony lub bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o złożenie pisemnego wniosku do Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
w Przemyślu, zgodnie z § 38 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.06.2017 r.

Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby jednostek Straży Granicznej i pozostałych jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacji w powyższej sprawie udziela:

- Pani Wioletta Buczek, tel. 16 673 2059 (służb.: 665 2059).

do góry