Straż Graniczna Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Informator dla podróżnych - Dla podróżnych -

Nawigacja

Dla podróżnych

Informator dla podróżnych

Autor: Redaktor
30.12.2015

 

Obowiązujące zasady i potrzebne dokumenty do przekraczania granicy

 

 Podstawowe informacje

 

 

 

 

 

Mapa pochodzi ze strony Komisji Europejskiej: Home Affairs 

Państwa należące do UE, ale nie realizujące w pełni dorobku Schengen: Wielka Brytania, Irlandia.

Państwa należące do EOG niebędące członkami Unii Europejskiej, będące beneficjentami dorobku Schengen:Norwegia, Islandia, Lichtenstein.  

 

Porozumienie o układzie Schengen zawarto w m. Schengen w Luksemburgu w dniu: 14.06.1985r.

To porozumienie znosi kontrolę osób przekraczających granicę między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej.         

Strefa Schengen jest obszarem na którym zagwarantowano swobodę przemieszczania się osób. Państwa które przyjęły takie rozwiązania zniosły kontrolę na granicach wewnętrznych jednocześnie ustanawiając granicę zewnętrzną strefy. Obszar ten składa się z terytoriów państw europejskich , które ściśle stosują określone zasady reżimu  Schengen dotyczące m.in. Ochrony granicy zewnętrznej, ochrony danych osobowych, współpracy pomiędzy służbami policyjnymi państw – sygnatariuszy, wydawania wiz cudzoziemcom, ekstradycji jak również działania Systemu informacyjnego Schengen (SIS).

Z dniem przystąpienia Polski do strefy Schengen zniesione zostały kontrole w przejściach granicznych usytuowanych na granicach z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką oraz Republiką Litewską. Kontrole nie są również prowadzone wobec pasażerów lotów wewnętrznych oraz względem osób podróżujących regularnymi połączeniami promowymi, które są prowadzone z Polski do innych państw strefy Schengen. Przekraczanie granic wewnętrznych odbywać się może w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie bez względu na posiadane obywatelstwo (ograniczenia w tym zakresie mogą wystąpić jednanie w obszarach prawnie chronionych z uwagi na występujące tam walory środowiskowe, np. parki narodowe). Mimo braku kontroli, wszystkie osoby przekraczające granice (zarówno obywatele państw trzecich jak i ob. UE) zobowiązane są do posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, tj. odpowiednio: ważnego paszportu, dowodu osobistego, dokumentu podróży, jednolitej wizy Schengen, wizy krajowej, tytułu pobytowego.

Kontrola tożsamości pomimo, że nie jest przeprowadzana na granicach, może być dokonana na zasadach wyrywkowych,   na terenie całego obszaru Schengen. Uprawnione służby mogą w dowolnym miejscu skontrolować dokumenty oraz sprawdzić samochód (np. w poszukiwaniu narkotyków, przedmiotów zabytkowych, broni i amunicji).

W przypadku braku wymaganych dokumentów osoby kontrolowane mogą być zmuszone do przerwania podróży, zawrócone do kraju bądź doprowadzone na posterunek policji w celu ustalenia tożsamości.            

Prawo jazdy, legitymacja szkolna czy studencka, zaświadczenie o złożeniu wniosków wydanie paszportu lub dowodu osobistego, świadectwo urodzenia nie są dokumentami  potwierdzającymi tożsamość i obywatelstwo.    

Wielka Brytania i Irlandia mimo, że należą do UE nie stosują w pełni przepisów Schengen, dlatego granice tych państw w dalszym ciągu można przekraczać tylko w przejściach granicznych, gdzie prowadzone są kontrole graniczne przedstawiając do kontroli granicznej ważny dowód osobisty lub paszport.

Należy jednak podkreślić, że zaprzestanie dokonywania kontroli granicznej nie jest jednoznaczne ze zniesieniem granic. Granica państwa Rzeczypospolitej Polskiej istnieje nadal, jej przebieg jest określony stosownymi umowami międzynarodowymi, które nadal pozostają w mocy, a Rzeczpospolita Polska nadal sprawuje zwierzchnictwo nad swoim terytorium zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.

Należy wiedzieć, że w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego strony układu z Schengen uzgodniły podjęcie specjalnych działań kompensujących zniesienie kontroli na ich granicach wewnętrznych. Realizując przyjęte uzgodnienia, Straż Graniczna prowadzi takie działania w trybie bieżącym. Polegają one między innymi na wzmocnieniu i zintensyfikowaniu kontroli granicznej na granicach zewnętrznych (w Polsce są to odcinki granic z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą oraz granice morskie i lotnicze), między innymi poprzez wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących:

 • wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium państw strefy Schengen;
 • udzielania jednolitych wiz Schengen, odpowiednio zabezpieczonych przed sfałszowaniem;
 • jednolitych procedur odmowy wjazdu na granicy;
 • wspólnych pieczęci wjazdu i wyjazdu;
 • ujednoliconych procedur rozpatrywania wniosków o status uchodźcy.

Ważnym elementem działań kompensacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego wszystkich państw obszaru Schengen, jest zintensyfikowanie różnych form kontroli policyjnych na terytoriach tych państw. Zakres i rodzaj tych kontroli w poszczególnych państwach członkowskich Schengen regulowany jest na mocy przepisów prawa krajowego.

Kontrole te, chociaż nie są związane z przekraczaniem granicy, mogą obejmować m.in. kontrolę ruchu drogowego, transportu drogowego, transportu odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i promieniotwórczych, broni i amunicji, materiałów wybuchowych, środków odurzających i substancji psychotropowych, ale także kontrolę legalności pobytu (w tym legitymowanie osób).

Właśnie z uwagi na to, że bezpieczeństwo wewnętrzne naszego państwa i całej Unii Europejskiej jest naszym wspólnym dobrem, zadbajmy więc o nie razem, nie polegając tylko na powołanych do tego służbach, ale aktywnie z nimi współpracując, poprzez udzielanie informacji o nietypowych zdarzeniach i osobach, które wzbudzają Państwa niepokój lub podejrzenia.

 

 Obywatele RP udający się do krajów stowarzyszonych w Schengen oraz w Unii Europejskiej

Udając się w podróż do państw Schengen należy dowiedzieć się, za pośrednictwem placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw członkowskich lub polskiego MSZ, jakie szczegółowe przepisy obowiązują w tych krajach w zakresie np. posiadania przy sobie ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo, obowiązku rejestracji, obowiązku meldunkowego, przepisów ruchu drogowego oraz innych szczegółowych regulacji (np. ograniczeń w obrocie towarami akcyzowymi!).

Mając na względzie powyższe informacje, podczas planowania podróży po krajach UE i strefy Schengen, należy w pierwszej kolejności postarać się o uzyskanie ważnych dokumentów tożsamości pozwalających na potwierdzenie nie tylko Państwa danych personalnych, ale również posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej.

W świetle polskich regulacji do przekraczania granic z państwami Unii Europejskiej i Schengen obywatela polskiego uprawnia :

 • dowód osobisty - jest dokumentem uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy
 • paszport – jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera

Co ważne, dokument taki powinny posiadać również osoby niepełnoletnie. Nawet niemowlę może uzyskać nie tylko paszport, ale również dowód osobisty. Należy o tym pamiętać, udając się w podróż poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie jednostronnych decyzji Macedonia (od 03.10.2008 r.), Bośnia i Hercegowina (od 24.12.2008 r.) uznają dowód osobisty obywatela RP za dokument uprawniający do przekraczania ich granic.                    

 

 Obywatele RP oraz obywatele UE udający się na Ukrainę

Udając się w podróż na Ukrainę należy dowiedzieć się, za pośrednictwem placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych jakie szczegółowe przepisy obowiązują w zakresie warunków wjazdu na terytorium Ukrainy, np. posiadania przy sobie ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo, obowiązku rejestracji, obowiązku meldunkowego, przepisów ruchu drogowego oraz innych szczegółowych regulacji (np. ograniczeń w obrocie towarami akcyzowymi!).

Obywatele poszczególnych państw UE wyjeżdżający na Ukrainę powinni zaopatrzyć się w adresy i numery telefonów swoich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych na Ukrainie.

Dokumenty wymagane do przekroczenia granicy z Ukrainą:

- ważny paszport 
   

Przekraczając granicę pojazdem zarejestrowanym w Polsce lub innym kraju UE należy posiadać:

 •  prawo jazdy
 •  dowód rejestracyjny  
 •  zieloną kartę (ubezpieczenie samochodu za granicą)
 
Jeżeli samochód nie należy do podróżujących nim osób, wymagana jest pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na język ukraiński i poświadczona przez notariusza (wymaganie strony ukraińskiej).

Warto zawrzeć umowę o dodatkowe indywidualne ubezpieczenie kosztów leczenia.

 

 Obywatele państw trzecich (w tym ob. Ukrainy) przekraczający granicę z Ukrainy do Polski

Dokumenty niezbędne  do przekroczenia granicy: 

  
   
 • ważny paszport 
 • ważna wiza (jeśli jest wymagana) 
 • uzasadnienie celu i warunków planowanego pobytu oraz posiadanie wystarczających środków utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do państwa pochodzenia,

 

       

Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków utrzymania są:

 1. 1) czek podróżny;
 2. 2) karta kredytowa, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej;
 3. 3) karta płatnicza wydana przez bank, z której cudzoziemiec będzie mógł skorzystać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku;
 4. 4) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości nie mniejszej niż określona w ust. 1 i 2, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawione najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy;
 5. 5) oryginał zaproszenia,
  1. nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
  2. nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z Państw Członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych Państw Członkowskich.

W przypadku przekraczania granicy pojazdem przez ob. Ukrainy i innych państw trzecich do Polski, wymagane są następujące dokumenty:

 • prawo jazdy,
 • dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi
 • zielona karta lub ubezpieczenie graniczne

         Jeżeli z dowodu rejestracyjnego pojazdu nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego musi on posiadać przy sobie i okazywać na żądanie kontrolujących go funkcjonariuszy dokument potwierdzający to prawo – wystarczające jest upoważnienie sporządzone przez właściciela pojazdu w formie pisemnej - bez form szczególnych (dot. wszystkich pojazdów zarejestrowanych za granicą bez znaczenia przynależności państwowej osoby kierującej pojazdem).

 

Postępowanie w przypadkach utraty dokumentów, mienia i przypadkach innych zdarzeń losowych.

 

W przypadku zagubienia, kradzieży, utraty ważności dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy podczas pobytu zagranicą należy zgłosić się do placówki dyplomatycznej swojego kraju w celu uzyskania nowego dokumentu. Również w przypadkach utraty mienia lub i zaistnienia innych przypadków losowych wskazanie jest skontaktowanie się z placówką dyplomatyczną celem ustalenia dalszego trybu postępowania. 

Uwaga!

Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się na stronie internetowej Urzędu ds. Cudzoziemców:  http://www.uric.gov.pl/

 

Przydante informacje o zasadach podróżowania znajdują się rózwnież na stronie: Europa.eu – informacje dot. podróżowania

 

Dziecko w podróży

Dokumentem podróży dla dzieci może być paszport, paszport tymczasowy oraz – w przypadku podróżowania do kraójw Unii Europejskiej – dowód osobisty. W przypadku kiedy małotelni podróżuje sam lub z jednym z rodziców albo z osobą obcą, należy liczyć się z możliwością podejmowania przez funkcjonariuszy organów dokonujących kontroli dodatkowych czynności mających na celu sprawdzenie czy małotelni nie podróżuje wbrew woli osób sprawujących nad nim opiekę rodzicielską.    Szczególne zasady dotyczące kontroli granicznej małoletnich wynikają z Rozporządzenia Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 15.03.2006r., ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks Graniczny Schengen -  Dz.U. UE L 105.1 z dnia 13.04.2006,) zgodnie z którym :  

 1. Straż Graniczna zwraca szczególną uwagę na małoletnich, niezależnie od tego, czy podróżują pod opieką, czy samotnie. Małoletni przekraczający granicę zewnętrzną podlegają takiej samej odprawie wjazdowej i wyjazdowej, jak osoby dorosłe, przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu.
 2. W przypadku małoletnich podróżujących pod opieką straż graniczna sprawdza, czy osoby towarzyszące małoletnim sprawują nad nimi opiekę rodzicielską, w szczególności jeżeli małoletnim towarzyszy tylko jedna osoba dorosła i istnieją poważne podstawy do podejrzeń, że mogli oni zostać bezprawnie zabrani spod opieki osoby sprawującej (osób sprawujących) nad nimi prawną opiekę rodzicielską. W tym ostatnim przypadku straż graniczna prowadzi dalsze dochodzenie w celu sprawdzenia, czy podane informacje nie są niespójne lub sprzeczne.

W przypadku małoletnich podróżujących samotnie straż graniczna upewnia się, za pomocą szczegółowej kontroli dokumentów podróży i dokumentów uzupełniających, że małoletni nie opuszczają terytorium państwa wbrew woli osoby sprawującej (osób sprawujących) nad nimi opiekę rodzicielską.        

Przed podróżą warto  zasięgnąć informacji o procedurach dotyczących podróży nieletnich w przedstawicielstwach dyplomatycznych (ambasadzie, urzędzie konsularnym) państw, do których planujemy podróż.   

Do nowych paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci. Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

W imieniu małoletniego wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.  

Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.

Paszport małoletniemu można wydać za granicą za zgodą jednego z rodziców wyłącznie z ważnych powodów, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, lub znacznie utrudnione.

Paszporty dla dzieci do 13 roku życia są ważne przez 5 lat od daty wydania. Natomiast paszporty wydane osobom małoletnim, które ukończyły 13. rok życia są ważne przez 10 lat od daty wydania.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy  od daty jego wydania.

 

 Odprawa graniczna w porcie lotniczym

 

Sprawdź dokumenty

Przed planowaną podróżą należy sprawdzić, czy posiadamy wszystkie wymagane dokumenty podróży (paszport, dowód osobisty) oraz wizę, jeśli jest wymagana. Wywóz niektórych przedmiotów (np. o cechach zabytku) lub zwierząt również wymaga uzyskania wcześniej odpowiednich dokumentów od uprawnionych do ich wystawienia organów. 

Rozważnie pakuj bagaż

Bagaż podlega ograniczeniom, zarówno jeśli chodzi o wagę, rozmiar, jak i zawartość. Ponieważ przewoźnik ma prawo do ustalenia własnych ograniczeń dotyczących np. ilości lub wielkości przewożonego bagażu, informacje dotyczące limitów należy uzyskać wcześniej w liniach lotniczych, którymi lecimy. Pamiętajmy, że nie wszystkie przedmioty mogą być transportowane drogą lotniczą. Niektóre możemy zabrać ale tylko w bagażu rejestrowanym – nie można ich bowiem wnosić na pokład samolotu. Lista przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym znajduje się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz na stronach portów lotniczych i przewoźników. W trakcie kontroli bezpieczeństwa bagażu podręcznego przedmioty zabronione są odbierane. Jeśli zatem mamy wątpliwości, co do możliwości zabrania ze sobą danego przedmiotu, lepiej zostawmy go w domu lub umieścimy w bagażu rejestrowanym.

 Pilnuj swojego bagażu na lotnisku

Nie zostawiajmy swojego bagażu bez opieki! Każdy bagaż bez widocznego nadzoru traktowany jest przez służby lotniskowe jako potencjalne zagrożenie, co wiąże się ze wszczęciem odpowiednich procedur bezpieczeństwa, takich jak: wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, ewakuacja portu i rozpoznanie pirotechniczne danego bagażu. Procedury te są czasochłonne i mogą mieć wpływ na opóźnienia lotów. Odpowiedzialne podejście podróżnych do zjawiska ewentualnych aktów terrorystycznych znacząco ogranicza ilość „sytuacji kryzysowych” w lotnictwie cywilnym. Aby do nich nie dochodziło należy przede wszystkim unikać pośpiechu oraz wykonywania czynności powodujących utrudnienia, takich jak pozostawianie nadbagażu w dowolnym miejscu po przepakowaniu bagażu właściwego. Nie należy również brać od nieznajomych osób pakunków i bagażu o nieznanej zawartości. Jeśli spotkamy się z podobną propozycją, powinniśmy natychmiast powiadomić o zdarzeniu służby lotniskowe. Za pozostawienie bagażu bez opieki grożą sankcje karne w postaci mandatu karnego. 

Przygotuj się do kontroli bezpieczeństwa.

Kontrola bezpieczeństwa, której poddawani są wszyscy pasażerowie oraz ich bagaże, ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Pasażer jest dopuszczony do kontroli bezpieczeństwa po okazaniu karty pokładowej i dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu.Przygotowując się do kontroli należy:

 • wyłożyć do pojemników na taśmociągu wszystkie przedmioty metalowe, które mamy przy sobie (np. pasek z metalową klamrą, klucze, monety) oraz telefony komórkowe,
 • wyjąć z bagażu i włożyć do pojemnika wszelkie substancje płynne i półpłynne w postaci past, żeli i substancji o konsystencji podobnej do cieczy (np. szampon, pianka do golenia, perfumy, pasta do zębów - maks. poj. 100 ml.),
 • wyjąć z bagażu wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak: laptop, aparat fotograficzny, konsola do gier, maszynka do golenia, odtwarzacz muzyczny,
 • zdjąć wierzchnie okrycie (płaszcz, kurtkę lub marynarkę) oraz nakrycie głowy,
 • zdjąć obuwie, jeśli zostaniemy o to poproszeni.Po wykonaniu powyższych czynności czekamy na znak od obsługi portu o możliwości podejścia do kontroli. 

Przejdź sprawnie kontrolę bezpieczeństwa

Kontrola osób i bagażu polega na niedopuszczeniu do wniesienia na pokład samolotu przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie w ruchu lotniczym. Po wyłożeniu do pojemników na taśmociągu wszystkich posiadanych przez podróżnego przedmiotów: walizki, torebki oraz przedmiotów wymienionych w poprzednim punkcie, trafiają one do urządzenia skanującego. Umożliwia ono odczytanie na ekranie monitora informacji o zawartości poszczególnych bagaży. Może się zdarzyć, że posiadamy w swojej torbie coś, czego nie wolno nam zabrać na pokład – wówczas osoba kontrolująca poinformuje nas, co powinniśmy zrobić, aby bez przeszkód kontynuować podróż. Pasażer podczas kontroli bezpieczeństwa przechodzi przez bramkę, służącą do wykrywania metali. Jeśli urządzenie sygnalizuje, że kontrolowana osoba posiada przy sobie przedmioty zabronione, zostaje ona poddana kontroli manualnej. Pasażer może również zostać wezwany do kontroli bagażu rejestrowanego, który nadał przy odprawie biletowo-bagażowej. Jest wówczas zobowiązany udać się do wskazanego miejsca i pokazać, co przewozi. Warto pamiętać, że jesteśmy kontrolowani przez osoby przeszkolone, z doświadczeniem w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, które działają dla dobra pasażerów, czuwając nad ich bezpieczeństwem. Spokój i opanowanie oraz zastosowanie się do poleceń kontrolujących pozwoli nam sprawnie i bez problemów przejść kontrolę bezpieczeństwa.

 

Wszystkim poleceniom osób wykonujących kontrolę bezpieczeństwa, należy się bezwzględnie podporządkować. Osoba, która nie podda się kontroli bezpieczeństwa oraz osoba odmawiająca usunięcia z bagażu kabinowego przedmiotu zabronionego - nie zostaje wpuszczona do strefy zastrzeżonej lotniska, co jest równoznaczne z niemożnością odbycia planowanej podróży samolotem.

Podstawowym i niezwykle istotnym celem kontroli bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej jest potwierdzenie, że pasażer nie przenosi przedmiotów, których przewóz zabroniony jest drogą lotniczą. Przeprowadzenie tych czynności zapewnia w szczególności bezpieczeństwo podróżnych korzystających z lotniczej komunikacji samolotowej przed aktem bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym (np. aktem przemocy zagrażającym bezpieczeństwu tego statku).podróżny na pokład samolotu może wnieść tylko płyny, aerozole i żele zgodnie z dotychczasowymi zasadami, tj.:

 1. 1) znajdujące się w pojedynczych opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml lub równowartości w jednej zamykanej, przezroczystej plastikowej torbie o pojemności nieprzekraczającej jednego litra, przy czym zawartość torby mieści się w niej swobodnie, a torba pozostaje całkowicie zamknięta; lub
 2. 2) zostaną zużyte w trakcie podróży i są niezbędne dla pasażera z przyczyn zdrowotnych lub ze względu na specjalną dietę, dotyczy to także pożywienia dla niemowląt. W razie konieczności pasażer musi przedstawić dowód na autentyczność zwolnionego płynu, aerozolu lub żelu; lub
 3. 3) zostały zakupione w strefie operacyjnej lotniska za punktem kontroli kart pokładowych, w punktach sprzedaży podlegających zatwierdzonym procedurom bezpieczeństwa w ramach programu ochrony portu lotniczego, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej danego portu lotniczego z tego samego dnia; lub
 4. 4) zostały zakupione w strefie zastrzeżonej, w punktach sprzedaży podlegających zatwierdzonym procedurom ochrony w ramach programu ochrony portu lotniczego; lub
 5. 5) zostały zakupione w innym porcie lotniczym Unii, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej danego portu lotniczego z tego samego dnia; lub
 6. 6) zostały zakupione na pokładzie statku powietrznego należącego do wspólnotowego przewoźnika lotniczego, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu na pokładzie statku powietrznego z tego samego dnia; lub
 7. 7) zostały zakupione w porcie lotniczym w jednym z państw trzecich wymienionym w dodatku 4-D, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej danego portu lotniczego z ostatnich 36 godzin. Zwolnienia przewidziane w niniejszym punkcie przestają obowiązywać z dniem 29 kwietnia 2011 r.” (podstawa - Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 358/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego).

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami - ,,jeżeli operator kontroli bezpieczeństwa nie może stwierdzić, czy pasażer przenosi przedmioty zabronione – pasażerowi temu odmawia się dostępu do stref zastrzeżonych lub poddaje się go powtórnej kontroli bezpieczeństwa, dopóki operator kontroli bezpieczeństwa nie uzna, że wymogi kontroli zostały spełnione’’.  Dokładnie spakuj się po kontroli i przejdź odprawę paszportową

Przed opuszczeniem stanowiska kontroli musimy ponownie spakować swoje rzeczy. Emocje towarzyszące podróży i pośpiech sprawiają, że często zapominamy zabrać wszystkie wyłożone wcześniej przedmioty. Jeśli w porę zauważymy nasze niedopatrzenie, możemy wrócić po pozostawioną rzecz. Jeśli jednak zorientujemy się, że coś zostawiliśmy, dopiero na pokładzie samolotu, po wylądowaniu powinniśmy poinformować o tym telefonicznie port lotniczy. Po powrocie pozostawiony przedmiot będziemy mogli odebrać w biurze rzeczy znalezionych. Przez odprawę paszportową przechodzą pasażerowie udający się poza strefę Schengen. Po kontroli bezpieczeństwa są oni zobowiązani do okazania karty pokładowej i dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Po odprawie paszportowej czekamy w hali odlotów na wejście na pokład samolotu.

 

 Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka:  www.rzeszowairport.pl

 

Zwierzę w podróży

 

Informacje na temat przewozu zwierząt towarzyszących podróżnym (tj. psy, koty, fretki) znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:  http://www.wetgiw.gov.pl

link:  http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1507

 

Przewóz towarów

 

Informacje dostępne pod linkami:

do góry